Mẹ Giêrusalem và sự sống đời đời

  • Thời lượng |
  • Xem | 14256
‘WATV Media Cast’
Để nhân sinh nhân loại được đi vào Nước Thiên Đàng
không có đau ốm, buồn rầu và sự chết,
thì nhất định phải nhận lấy phước lành sự sống đời đời
mà Đức Chúa Trời Mẹ ban cho.

Ở trong nguyên tắc muôn vật trái đất
được sáng tạo theo ý muốn của Đức Chúa Trời,
và trong mưu lược của Đức Chúa Trời,
là Đấng sáng tạo Êva vào lúc cuối cùng của sáng tạo 6 ngày,
Ngài hầu cho biết rằng sự sống đời đời
chỉ có thể được nhận thông qua Đức Chúa Trời Mẹ,
là Đấng xuất hiện vào thời đại cuối cùng.
(Gen mẫu hệ ty thể)
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem