Hãy trở nên người báo đáp ân huệ của Đức Chúa Trời

  • Thời lượng |
  • Xem | 14198
‘WATV Media Cast’
Để cứu rỗi nhân loại bị định phải chịu đau đớn
đời đời mãi mãi trong địa ngục,
Đức Chúa Trời đã đến trái đất này
và gánh vác thay thế
hết thảy gánh nặng tội lỗi của nhân loại.

Chúng ta phải sinh hoạt đức tin
với tấm lòng cảm tạ chân thành Cha Mẹ,
là Ân Nhân sự sống, là Đấng ban sự sống đời đời.

- Câu chuyện về cậu thiếu niên không quên
nhưng đã báo đáp ân huệ đã được nhận
đương thời chiến tranh 25 tháng 6.

- Được nhận sự giúp đỡ của Giônathan,
về sau Đavít đã báo đáp ân huệ ấy.

- Ân huệ của người Samari, là người đã cứu sống
người nửa sống nửa chết vì gặp kẻ cướp

- Sứ đồ Phaolô đã sống cuộc sống
báo đáp ân huệ của Đức Chúa Trời.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem