Lời mời của Đức Chúa Trời

  • Thời lượng |
  • Xem | 18474
‘WATV Media Cast’
“Nhứt là các ngươi hãy giữ ngày Sabát Ta,
vì là một dấu giữa Ta và các ngươi. (Xuất Êdíptô Ký 31:13)”

Đức Chúa Trời đã gửi tới cả nhân loại
thư mời của sự cứu rỗi và sự tha tội
thông qua sự dạy dỗ của 66 quyển Kinh Thánh.

Vì Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi gây ra trên trời
và mở ra con đường Nước Thiên Đàng
thông qua luật pháp của giao ước mới
như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua, nên với ý nghĩa cảm tạ,
nhân loại phải đáp ứng lời mời của Đức Chúa Trời
và giữ điều răn của Ngài.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem