Tôi đã mù mà bây giờ lại sáng

  • Thời lượng |
  • Xem | 15686
‘WATV Media Cast’
Đối với các con cái ở giữa sự tối tăm
vì đã trở nên người mù phần linh hồn,
Ngài hầu cho nhận biết sự cứu rỗi
của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ,
và hầu cho có thể thấy và có thể nghe lẽ thật giao ước mới.
Chúng ta phải luôn dâng cảm tạ và vinh hiển lên ân huệ ấy.

- Thổ lộ của người mù được sáng mắt
bởi ân huệ của Đức Chúa Jêsus
- Sự nhận thức của Ghêhaxi khi trông thấy đạo binh trên trời
vì mắt phần linh hồn được mở
- Phierơ và Xachê
nhận biết ngay thẳng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem