Thành ẩn náu phần linh hồn và trái đất

  • Thời lượng |
  • Xem | 13779
Khi Đức Chúa Trời sáng tạo cả vũ trụ
và muôn vật trái đất và loài người,
Ngài đã sáng tạo với ý muốn
để làm thức tỉnh các con cái về thế giới phần linh hồn.

Trong Cựu Ước, Ngài đã bảo vệ những kẻ sát nhân vô ý
thông qua chế độ thành ẩn náu,
và phải đến sau khi
thầy tế lễ thượng phẩm đã được xức dầu thánh qua đời
thì những người này mới có thể nhận sự tha tội
và trở về quê hương.

Các linh hồn phạm tội đang sinh sống trên trái đất,
là thành ẩn náu phần linh hồn,
phải mặc lấy công lao huyết của Đức Chúa Jêsus Christ,
là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm theo ban Mênchixêđéc
và giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới
thì mới có thể nhận sự tha tội
và trở về quê hương trên trời.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem