Chuẩn bị của Đức Chúa Trời và chuẩn bị của chúng ta

  • Thời lượng |
  • Xem | 16129
‘WATV Media Cast’
Đức Chúa Trời chuẩn bị sự cứu rỗi
của những người dân trên trời từ trước sáng thế.

Ngài dự bị con tàu cho sự phán xét bởi nước trong thời Nôê,
dự bị gió Đông để phân rẽ biển Đỏ trong thời Môise,
dự bị mana và nước trong sinh hoạt đồng vắng,
và dự bị Lễ Vượt Qua giao ước mới
vì sự cứu rỗi của những người dân trên trời lúc cuối cùng.

Những người giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới
được dự bị từ trước sáng thế,
mới có thể trở nên người dân của Đức Chúa Trời,
nhận lấy được quyền công dân trên trời
và có thể được đóng ấn của sự cứu rỗi
khỏi tai ương lúc cuối cùng.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem