Cỏ Lùng và Lẽ Thật

  • Thời lượng |
  • Xem | 13880
Thông qua vô số tai nạn đang xảy ra trên địa cầu, chúng ta cần phải nhận ra tiếng bước chân của Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ đến với tư cách là Đấng Phán Xét Cuối Cùng. Dù vậy mà vẫn còn có rất nhiều người không biết phân biệt thời đại, giống như thời của Nôê.

Thông qua ví dụ về cỏ lùng, Kinh Thánh đã tiên tri trước rằng thời kỳ và luật pháp của Đức Chúa Trời sẽ bị thay đổi, và bởi sự đó, lời của Đức Chúa Trời sẽ bị biến mất trên thế gian.

Chúng ta có thể biết rõ ai là người đứng bên phía Đức Chúa Trời thông qua duy chỉ lẽ thật Lễ Vượt Qua, có chứa đựng lời hứa sự cứu rỗi, sự tha tội và sự sống đời đời.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem