Mênchixêđéc và Lễ Vượt Qua

  • Thời lượng |
  • Xem | 7608
Chế độ thành ẩn náu trong Cựu Ước được dựng nên như là mô hình để ban sự sống đời đời cho nhân loại. Chế độ thành ẩn náu ấy và Mênchixêđéc và Lễ Vượt Qua có mối liên quan gì với nhau?

Những tội nhân giết người bị nhốt trong thành ẩn náu có thể nhận được sự tha tội và trở về quê hương chỉ khi thầy tế lễ thượng phẩm qua đời.

Giống như vậy, nhân loại bị nhốt ở trái đất, là thành ẩn náu, do đã phạm tội ở trên trời, có thể trở về quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu duy chỉ thông qua Lễ Vượt Qua được lập nên bởi sự hy sinh cho đến tận khi chết của Đức Chúa Jêsus Christ, là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm theo ban Mênchixêđéc.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem