한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Q. Kinh Thánh cho biết khi Đức Chúa Jêsus đến thế gian lần nữa, Ngài sẽ đến trên đám mây với “vinh hiển”. Vậy nên, tôi không hiểu sự thật rằng Ngài sẽ đến trong hình ảnh giống như loài người.

A. Kinh Thánh tiên tri rằng Đức Chúa Jêsus sẽ đến lần thứ hai, và vinh hiển lớn lao của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ vào thời điểm đó (Mathiơ 24:30). Vậy thì liệu “vinh hiển” mà Đức Chúa Jêsus đã nhắc đến có phải là vinh hiển xác thịt mà phát ra ánh sáng rực rỡ từ thân thể Ngài chăng?

Vinh hiển mà Đấng Christ sở hữu không phải là vinh hiển xác thịt mà mắt có thể trông thấy như loài người tưởng tượng. Tuy nhiên, ngày nay loài người thế gian đã tự mình kết luận, bỏ qua toàn bộ lời của Đức Chúa Jêsus, bằng cách giải nghĩa những lời về vinh hiển và phước lành phần linh hồn từ quan điểm xác thịt.

Lời tiên tri về sự đến với vinh hiển và hình dáng thật sự của Đức Chúa Jêsus
Khi quý vị hiểu lời tiên tri liên quan đến Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm và sự ứng nghiệm trọn vẹn, thì quý vị cũng có thể hiểu ý nghĩa trọn vẹn của lời tiên tri về Đức Chúa Jêsus Tái Lâm. Lời tiên tri rằng Đức Chúa Jêsus đến với đại quyền đại vinh cũng như vậy. Kinh Thánh tiên tri rằng khi Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm đến, vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ và Ngài sẽ đến với quyền năng.

Êsai 40:3-5 “Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giêhôva; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta... Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giêhôva sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy; vì miệng Đức Giêhôva đã phán vậy.”

Êsai 40:9-10 “Ai rao tin lành cho Siôn, hãy lên trên núi cao! Ai rao tin lành cho Giêrusalem, hãy ra sức cất tiếng lên! Hãy cất tiếng lên, đừng sợ! Hãy bảo các thành của Giuđa rằng: Đức Chúa Trời của các ngươi đây! Nầy, Chúa Giêhôva sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình và cai trị. Nầy, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài.”

Nếu quý vị giải nghĩa lời này theo xác thịt thì khi Đức Chúa Trời đến trái đất này, Ngài phải đến với vinh hiển sáng láng tuyệt vời để mọi người đều có thể thấy Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không đến như vậy. Như tất cả các Cơ Đốc nhân đều biết, lời tiên tri trên được hoàn thành bởi Giăng Báptít và Đức Chúa Jêsus (Mathiơ 3:1-3). Giăng Báptít đã mở đường cho Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Jêsus với tư cách là tiếng kêu tại đồng vắng. Và Đức Chúa Jêsus đã được sanh ra với tư cách là con trai của người thợ mộc thay vì trong hoàng cung hay là gia đình quý tộc hoặc gia đình của thấy tế lễ. Trái ngược với lời tiên tri rằng Ngài sẽ đến với vinh hiển và quyền năng, Đức Chúa Jêsus đã được đặt trong máng cỏ của chuồng ngựa và bò thay vì nhà dân khi Ngài giáng sinh (Luca 2:4-7). Ngài đã lớn lên tại xứ Naxarét của Galilê, một khu vực hẻo lánh mà người Giuđa xem thường và Ngài không có sự đẹp đẽ hay oai nghiêm để thu hút người ta đến với Ngài mà giống như một cái rễ ra từ đất khô (Mathiơ 13:55, Giăng 7:52, Êsai 53:2).

Như vậy, Đức Chúa Jêsus đã không đến với vinh hiển có thể thấy được mà loài người kỳ vọng. Vậy thì, tại sao Kinh Thánh tiên tri về sự giảng Tin Lành của Ngài rằng “vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ” và “Ngài sẽ đến với quyền năng”? Từ quan điểm xác thịt, chúng ta không bao giờ có thể tìm ra câu trả lời vì vinh hiển của Đấng Christ mà Kinh Thánh tiên tri không phải là vinh hiển xác thịt mà người thế gian kỳ vọng.

Vinh hiển của Đức Chúa Trời chỉ được trông thấy bởi người nào tin Ngài
Vinh hiển mà Đấng Christ mang theo thì không thể thấy được bằng mắt xác thịt. Đó là vinh hiển phần linh hồn mà chỉ được thấy bởi những ai đã nhận lấy Đấng Christ thông qua lời tiên tri và nhận ra giá trị của lẽ thật mà Đấng Christ ban cho. Các sứ đồ, những người nhận ra vinh hiển của lẽ thật mà Đức Chúa Jêsus ban cho chứ không phải vinh quang xác thịt nhìn thấy bên ngoài, đã làm chứng bằng một giọng tiếng rằng họ đã thấy vinh hiển lớn thông qua Đức Chúa Jêsus, và rằng Đức Chúa Trời đã chiếu cho chúng ta sự sáng của sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời mà chính Đức Chúa Jêsus có.

Giăng 1:1-14 “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.”

II Côrinhtô 4:6 “Vì Đức Chúa Trời, là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ.”

Lời tiên tri “Đấng Christ sẽ đến trong vinh hiển” được ứng nghiệm không sai, nhưng vinh hiển không được xem thấy trong mắt của người Giuđa phán xét Đấng Christ với tầm nhìn xác thịt mà không tin vào những lời tiên tri Kinh Thánh. Vinh hiển ấy chỉ được trông thấy trong mắt của các sứ đồ tiếp nhận Đấng Christ.

Ý nghĩa thật sự của lời tiên tri “Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm sẽ đến với vinh hiển” là như vậy, thì vinh hiển mà Đức Chúa Jêsus mang đến khi Ngài tái lâm cũng tương tự.

Đức Chúa Jêsus Tái Lâm đến trong xác thịt trước sự phán xét cuối cùng
Hầu hết mọi người tin rằng khi Đức Chúa Jêsus đến lần nữa, Ngài sẽ đến với tư cách là Đấng Phán Xét mang đến sự phán xét và đến trong vinh hiển. Đó là vì họ không biết rõ ràng lời tiên tri Kinh Thánh.

Luca 18:8 “... Tuy nhiên, khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?”

(Bản dịch mới) “... Tuy nhiên, khi Con Người trở lại, Ngài sẽ còn tìm thấy đức tin như thế trên mặt đất không?”

Kinh Thánh tiên tri rằng Đức Chúa Jêsus sẽ không tìm thấy đức tin chân thật hướng về Đức Chúa Trời trên đất này khi Ngài đến lần nữa. Không có đức tin, không ai có thể được cứu rỗi. Nếu Đức Chúa Trời phán xét thế gian trong tình trạng này, không ai có thể được cứu rỗi.

Thế nên, Đức Chúa Jêsus đến lần thứ hai trong xác thịt để mang đến sự cứu rỗi cho người dân được lựa chọn trước ngày phán xét cuối cùng (Hêbơrơ 9:28). Đó là lý do biểu hiện về ngày Đức Chúa Jêsus đến lần nữa rằng “Sự giải cứu của các ngươi gần tới.” chứ không phải rằng “Đây là ngày giải cứu.”

Luca 21:27-28 “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới.”

Có hai mục đích của sự tái lâm trên trái đất này trong xác thịt của Đức Chúa Jêsus trước sự phán xét cuối cùng. Mục đích thứ nhất là để ban sự cứu rỗi cho người dân của Ngài bằng việc khôi phục lẽ thật của sự sống.

Xét hoàn cảnh ngay trước sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus, thì lẽ thật của sự sống mà Đức Chúa Jêsus lập ra vào 2000 năm trước đã bị xóa bỏ bởi ma quỉ, bởi đó cả loài người đều không có được đức tin đạt đến sự sống đời đời (sự cứu rỗi) (Đaniên 7:25, Khải Huyền 13:6-7). Vì thế, Đức Chúa Jêsus phải đến lần nữa trước ngày phán xét và đảm đương sứ mệnh của người chăn để khôi phục lẽ thật của giao ước mới (Giăng 10:16). Không phải bất cứ ai cũng có thể khôi phục được lẽ thật giao ước mới đã bị mất. Lẽ thật chỉ có thể được khôi phục khi Đức Chúa Jêsus, Chồi của Đavít, đến lần nữa. Rồi thì người dân của Đức Chúa Trời mới có thể đạt đến sự cứu rỗi.

Khải Huyền 5:1-7 “Rồi tôi thấy trong tay hữu Đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng bảy cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: Ai đáng mở quyển sách nầy và tháo những ấn nầy? Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề. Bấy giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giuđa, tức là Chồi của vua Đavít, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra...”

Mục đích thứ hai của sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus là để làm chứng lẽ thật sự sống bằng lời trực tiếp trước ngày phán xét cuối cùng để những kẻ ác không thể chữa chối tội lỗi mình. Đây là việc tương tự khi Ngài đến vào 2000 năm trước trong xác thịt, Ngài đã phơi bày tội lỗi của những người Giuđa mà tự nhận là dân của Đức Chúa Trời, và hủy diệt Ysơraên làm trái luật pháp bởi quân đội La Mã vào năm 70 SCN. Vào những ngày cuối cùng này cũng vậy, Đức Chúa Jêsus cũng đích thân đến trong xác thịt và làm chứng lẽ thật cho những kẻ ác tự xưng là dân của Đức Chúa Trời nhưng lại bắt bớ lẽ thật và làm trái luật pháp, để những kẻ ác không thể chữa chối được tội lỗi mình.

Giăng 15:22 “Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình.”

Đấng Christ đến trong bí mật
Đức Chúa Jêsus nhất định phải đến trái đất này trong bí mật để hoàn thành hai mục đích trên. Vào thời đại Chosun của Hàn Quốc, một ám hành ngự sử đã che dấu thân phận của mình để điều tra xem người dân sống như thế nào để có thể trừng trị các quan chức tàn bạo và tham nhũng đang quấy rối người dân. Với cùng một mục đích, Đức Chúa Jêsus xuất hiện với vẻ bề ngoài bình phàm, che giấu vinh quang của Đức Chúa Trời.

Nếu Đức Chúa Jêsus bày tỏ Ngài cho thế gian với vinh hiển rực rỡ thật sự, ai dám từ chối Ngài đây? Thậm chí những người không thật lòng kính sợ Đức Chúa Trời sẽ che giấu đi chính thể của bản thân, và làm ra vẻ như họ đi theo Đức Chúa Jêsus. Đó là lý do vào 2000 năm trước, Đức Chúa Jêsus đến trong xác thịt bình phàm không có bất cứ sự đẹp đẽ để thu hút người ta và bảo các môn đồ Ngài rằng đừng nói cho ai biết rằng Ngài là Đấng Christ.

Mathiơ 16:20 “Đoạn, Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Jêsus, là Đấng Christ.”

Thời đại cuối cùng này cũng như vậy. Đức Chúa Jêsus Tái Lâm đã đến trong bí mật, mặc lấy áo xác thịt, làm sáng rõ chính thể của những người có tín ngưỡng giả dối chỉ tôn vinh Đức Chúa Trời bằng môi miệng, và cứu rỗi người dân chân thật yêu mến lẽ thật và tin vào lời tiên tri Kinh Thánh. Ngài đã hiện ra với vinh hiển linh hồn mà chỉ có thể được nhận ra bởi người dân của Đức Chúa Trời đã tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, chứ không phải vinh hiển xác thịt thấy được. Vinh hiển của Đức Chúa Trời chỉ được trông thấy bởi những người tin vào lời tiên tri Kinh Thánh và yêu mến việc giữ lẽ thật - điều răn của Đức Chúa Trời, thay vì điều răn của loài người.

Vì thế, chúng ta không được xét đoán lời của Đức Chúa Jêsus từ quan điểm xác thịt, nhưng phải biết nhận ra rõ ràng vinh hiển của Chồi của vua Đavít, tức là Đấng Christ Tái Lâm - Đấng khôi phục tất cả lẽ thật thông qua các lời tiên tri Kinh Thánh. Giống như các sứ đồ đã thừa nhận vinh hiển thật sự của Đấng Christ - Đấng ban lẽ thật sự sống đời đời, chúng ta cũng phải nhận ra Đấng Christ Tái Lâm thông qua lẽ thật và tiếp nhận lấy Ngài.