한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Đức Chúa Trời Êlôhim

Đức Chúa Trời Êlôhim có nghĩa là “những Đức Chúa Trời”, chỉ ra Đức Chúa Trời từ Hai Đấng trở lên, chứ không phải là Đức Chúa Trời Số Ít. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời tồn tại là Nam, tức Đức Chúa Trời Cha, và Nữ, tức Đức Chúa Trời Mẹ.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới đã tiếp nhận Đấng Christ Tái Lâm Đấng An Xang Hồng là Đức Chúa Trời Cha, và cũng tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem.

Nhắc đến “Đức Chúa Trời” thì hầu như tất thảy mọi người đều nghĩ đến duy chỉ “Đức Chúa Trời Cha”. Và họ có quan niệm cố hữu rằng duy chỉ Đức Chúa Trời Cha tồn tại. Tuy nhiên Kinh Thánh cho biết rõ ràng rằng không chỉ có Đức Chúa Trời Cha, mà Đức Chúa Trời Mẹ cũng tồn tại nữa.

Mong các bạn hãy phá tan quan niệm cố hữu, mà hãy tiếp nhận Đấng Cứu Chúa Đấng An Xang Hồng và Mẹ Giêrusalem.

Vậy, hãy tìm hiểu xem tại sao các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời lại tiếp nhận Đức Chúa Trời An Xang Hồng và Mẹ Giêrusalem làm Đức Chúa Trời Êlôhim.


Đức Chúa Trời Êlôhim – Lời Tiên Tri Trong Sách Sáng Thế Ký

Thông qua sách Sáng Thế Ký, chúng ta hãy xác minh rằng trong hình của Đức Chúa Trời có hình Nam và hình Nữ.

Sáng Thế Ký 1:26-27 “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta… Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”

Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình mẫu của Đức Chúa Trời, thì người nam và người nữ được dựng nên, vậy rõ ràng là trong hình Đức Chúa Trời có tồn tại hình Nam và hình Nữ.

Và ngay cả trong câu “Chúng Ta hãy làm nên loài người” thì từ “Chúng Ta” chắc chắn là số nhiều chứ không phải là số ít. Chúng ta có thể biết rằng không phải là Một Đức Chúa Trời, mà là Hai Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, đã cùng đồng tham vào công việc sáng tạo.

Ngay cả thông qua nội dung trong Sáng Thế Ký chương 11, chúng ta cũng có thể phát hiện ra Đức Chúa Trời Số Nhiều.

Sáng Thế Ký 11:1-7 “… Đức Giêhôva phán rằng:… Thôi! chúng ta xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người nầy với người kia.”

Đức Chúa Trời đã xuất hiện ở Sáng Thế Ký chương 1 và phán rằng “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta” rồi dựng nên người nam và người nữ. Và Đức Chúa Trời ấy cũng cùng bẻ gãy lòng kiêu ngạo của loài người và ngăn chặn công việc xây dựng tháp Babên.

Tại đây Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng không chỉ có riêng Đức Chúa Trời Cha, mà Đức Chúa Trời Mẹ cũng tồn tại, thông qua cách nói rằng “Thôi! Chúng Ta xuống…”


Đức Chúa Trời Êlôhim – Lời Tiên Tri của Êsai

Chúng ta cũng có thể xác minh sự thật thế này thông qua sách Êsai nữa.

Êsai 6:8 “Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.”

Khi kiếm tìm người đi rao truyền lời của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời cũng đã không phán rằng “Ai sẽ đi cho Ta?” mà lại phán rằng “Ai sẽ đi cho Chúng Ta?”

Thông qua lời phán này, Đức Chúa Trời cũng đang cho chúng ta biết sự thật rằng không phải duy chỉ Một Đức Chúa Trời Cha, mà Đức Chúa Trời Mẹ cũng cùng làm công việc.


Đức Chúa Trời Êlôhim – Lời Tiên Tri của Giêrêmi

Thông qua sách Giêrêmi, chúng ta cũng có thể xác minh công việc của Đức Chúa Trời với tư cách là Êlôhim.

Giêrêmi 31:22 “… Vì Đức Giêhôva đã dựng nên một sự mới trên đất: Ấy là người nữ sẽ bao bọc người nam.”

Kinh thánh phán rằng Đức Chúa Trời sẽ dựng nên một sự mới trên đất, và lại phán rằng sự mới ấy là người nữ sẽ bao bọc người nam.

Xét theo tầm nhìn phần linh hồn, thì lời phán này chứa đựng nội dung rất là quan trọng. Người nữ (Êva) vốn được làm bởi xương sườn của người nam, nên ở trong người nam.

Nếu Đức Chúa Trời không lấy xương sườn của người nam mà làm ra người nữ, thì làm sao người nữ ở trong người nam lại bao bọc được người nam? Theo đó, sự mới mà Đức Chúa Trời phán rằng sẽ dựng nên có nghĩa là sự mới hoàn toàn mà chưa từng có, là sự hiện ra tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ vốn ở trong Đức Chúa Trời Cha mà những thời gian qua đã chưa được bày tỏ ra.

Sự mới của Đức Chúa Trời được dựng nên trong thế gian bằng việc lập ra giao ước mới.

Giêrêmi:31-34 “Đức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa… Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giêhôva! Vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn.”

Câu “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ…” trong Kinh Thánh gốc tiếng Hêbơrơ, “Đức Chúa Trời” được chép là “Êlôhim”. “Êlôhim” là danh từ số nhiều của từ “Êlôah (Đức Chúa Trời)” và có nghĩa là “những Đức Chúa Trời”.

Thông qua giao ước mới chúng ta hiểu biết Đức Chúa Trời Êlôhim rồi, thì dù kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ nhìn biết Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, nên không cần phải nói rằng “Hãy nhận biết Đức Chúa Trời!” thêm nữa.

Thông qua nội dung này thì có thể thấy rằng Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, tức là Đức Chúa Trời Êlôhim nhất định phải ở trong lẽ thật giao ước mới, thì chúng ta mới có thể trở thành con cái của giao ước mới được.

Khi dựng nên loài người, Đức Chúa Trời đã phán rằng “Chúng Ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta” rồi cùng làm công việc, khi kỷ luật sự gian ác của loài người đang dựng tháp Babên, Đức Chúa Trời cũng đã phán rằng “Chúng Ta xuống” rồi cùng làm công việc, khi gọi đấng tiên tri Êsai, Đức Chúa Trời cũng đã phán rằng “Ai sẽ đi cho Chúng Ta?” rồi cùng làm công việc. Đức Chúa Trời ấy chính là Đức Chúa Trời Êlôhim có hình Nam và hình Nữ.


Đến Kỳ Ngài Sẽ Hiện Ra

Đức Chúa Trời vốn tồn tại với hình thức Thần luôn làm công việc vì sự cứu rỗi của chúng ta, đã hứa rằng đến kỳ hạn thì Ngài sẽ bày tỏ ra bản thân Ngài cho chúng ta thấy (I Timôthê 6:15). Hãy xem Khải Huyền để biết Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện trong hình dáng nào.

Khải Huyền 22:17 “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”

Vì sự cứu rỗi của nhân loại, Đức Chúa Trời luôn biểu hiện và cho biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời trong khái niệm “Chúng Ta”, và khi xuất hiện trong xác thịt, Đức Chúa Trời ấy xuất hiện trong hình ảnh của Thánh Linh và Vợ Mới, rồi ban nước sự sống cho chúng ta.

Sở dĩ Thánh Linh và Vợ Mới có thể ban cho chúng ta nước sự sống được là vì Ngài chính là Đức Chúa Trời phán rằng “Chúng Ta hãy dựng nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta” rồi cùng dựng nên loài người vào thời điểm dựng nên trời đất. Cho nên I Timôthê chép rằng duy chỉ một mình Đức Chúa Trời có sự không hề chết (tức là có sự sống) (I Timôthê 6:16). Tức là, duy chỉ một mình Mẹ Giêrusalem do Đấng Christ Tái Lâm, Đấng An Xang Hồng đích thân lập ra, mới có sự sống.

Dù thế mà vẫn có những người nói rằng “Chúng tôi cũng có thể cho sự sống được.” Tuy nhiên, đó là suy nghĩ sai lầm lớn. Kinh Thánh đã nói rằng “Nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu” (Giăng 6:53), và lại cũng chép rằng “Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết” (Mathiơ 8:22).

Theo đó, loài người chúng ta là những tồn tại không thể nói rằng mình đang sống.

Tức là, vì loài người là tồn tại không tự có được sự sống, nên chỉ khi đến với Đức Chúa Trời (Cha An Xang Hồng và Mẹ Giêrusalem), là Đấng có sự sống, thì chúng ta mới được nhận sự sống đời đời và sự cứu rỗi.

Để ban nước sự sống đời đời cho loài người vốn không tránh khỏi sự chết, Đức Chúa Trời đã xuất hiện trên trái đất vào thời đại cuối cùng này với tư cách là Thánh Linh Đấng An Xang Hồng và Vợ Mới Mẹ Giêrusalem.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tiếp nhận Đấng An Xang Hồng và Mẹ Giêrusalem làm Đấng Cứu Chúa. Bất cứ ai nếu muốn biết chi tiết hơn nữa thì xin vui lòng thăm viếng Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở nơi gần nhất.