한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Q. Trong Kinh Thánh, có một cảnh Đức Chúa Jêsus đã khiển trách dân chúng rằng “Các ngươi thờ lạy Đức Chúa Trời vô ích.” Tại sao Ngài đã phán rằng ấy là vô ích trong khi họ thờ lạy Đức Chúa Trời?

A. Thật dễ suy nghĩ rằng chỉ cần thờ lạy Đức Chúa Trời thì nhận được phước lành. Tuy nhiên, sự dạy dỗ của Kinh Thánh thì khác. Đức Chúa Jêsus đã phán rằng dù là kẻ tiên tri tin Ngài là Đấng Cứu Chúa và làm nhiều việc nhân danh Ngài, nhưng vẫn có thể không được vào Nước Thiên Đàng (Mathiơ 7:21-23).

Những người tin vào Đức Chúa Trời thì hầu việc Đức Chúa Trời bằng cách thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu là kẻ tiên tri và là người lãnh đạo, thì hẳn họ đã hầu việc nhiều vô kể. Thế mà, họ không thể đi vào Nước Thiên Đàng, điều đó khiến sự thờ phượng của họ thành vô nghĩa.

2000 năm trước, sở dĩ những kẻ lãnh đạo tôn giáo thờ phượng Đức Chúa Trời vô ích là vì họ đã giữ điều răn của loài người. Bề ngoài họ giả dạng là những kẻ dẫn dắt, yêu mến Đức Chúa Trời nhất và tôn kính Ngài bằng môi miệng của mình, nhưng họ lại từ bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ điều răn của loài người. Giống như biểu hiện “kẻ giả hình”, họ chỉ tô điểm đức tin của mình ở bên ngoài.

Giữ theo luật lệ của loài người là thờ phượng Đức Chúa Trời vô ích
Người Pharisi và những thầy thông giáo đương thời ấy xem truyền thống lâu đời mà loài người làm nên là quan trọng hơn điều răn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Vì lý do đó mà họ đã chỉ trích các sứ đồ của Đức Chúa Jêsus là phá bỏ luật lệ của người xưa. Khi đó, Đức Chúa Jêsus đã khiển trách sự sai trái của họ rằng họ đã từ bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để chạy theo điều răn của loài người.

Mathiơ 15:1-3 “Bấy giờ, có mấy người Pharisi và mấy thầy thông giáo từ thành Giêrusalem đến gần Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa? Vì họ không rửa tay trước khi ăn. Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời?”

Thông qua trích dẫn lời tiên tri của Êsai, Đức Chúa Jêsus đã nhấn mạnh rằng thờ phượng Đức Chúa Trời chỉ bằng môi miệng bởi sự gìn giữ luật lệ của loài người và từ bỏ điều răn của Đức Chúa Trời là sự thờ phượng vô ích mà chẳng thể mang đến phước lành.

Êsai 29:13-14 “Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho; Vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân nầy, sự lạ rất là lạ, đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ ra hư không, sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị giấu.”

Mathiơ 15:7-9 “Hỡi kẻ giả hình! Êsai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.”

Lời này không đơn thuần chỉ về những người Pharisi 2000 năm trước. Nếu bất cứ ai từ bỏ điều răn của Đức Chúa Trời và coi trọng luật lệ và truyền thống mà loài người làm nên hơn, thì sự khôn ngoan và sự thông biết để nhận biết sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời được ẩn chứa trong lời Kinh Thánh sẽ bị mất đi. Dù cho họ có thờ lạy Đức Chúa Trời bao nhiêu lần hay siêng năng đến đâu đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ không bao giờ nhận được bất kỳ phước lành nào.

Điều răn của Đức Chúa Trời mà Đấng Christ làm gương
Các thánh đồ thật sự kính sợ Đức Chúa Trời và yêu mến Ngài thì vâng giữ những gì Đức Chúa Trời răn dạy (Giăng 14:15). Người giữ gìn điều răn của Đức Chúa Trời nhận được phước lành của Đức Chúa Trời và nhận được chứng cứ rằng mình biết Đức Chúa Trời.

I Giăng 2:3-6 “Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.”

Đức Chúa Jêsus không dạy dỗ suông; Ngài dạy chúng ta về điều răn của Đức Chúa Trời mà chúng ta cần phải gìn giữ bằng cách chính Ngài làm gương cho chúng ta.

Giăng 13:15 “Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.”

Các sứ đồ đã nhận sự dạy dỗ từ Đức Chúa Jêsus luôn luôn mong muốn đi theo tấm gương của Đấng Christ.

I Côrinhtô 11:1 “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy.”

Vì vậy, Hội Thánh giữ theo điều răn của Đức Chúa Trời, đi theo tấm gương của Đấng Christ là Hội Thánh lẽ thật được nhận sự cứu rỗi. Hội thánh giữ luật lệ của loài người như là truyền thống lâu đời, lại từ bỏ điều răn của Đức Chúa Trời, là hội thánh giả dối không có lẽ thật và thờ phượng Đức Chúa Trời vô ích dù rằng bề ngoài họ làm ra vẻ như mình tin vào Đức Chúa Trời cũng giống như những người Pharisi 2000 năm trước.

Điều răn của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Jêsus mong muốn gìn giữ nhất với các môn đồ của Ngài là Lễ Vượt Qua giao ước mới. Là vì Đức Chúa Jêsus đã giao ước rằng bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua giao ước mới là thịt và huyết của Ngài; và bằng cách ăn bánh và uống rượu nho, loài người vốn bị định phải chết bởi tội lỗi, có thể nhận lãnh phước lành sự tha tội và sự sống đời đời.

Luca 22:15 “Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn.”

Mathiơ 26:17-28 “Trong ngày thứ nhứt ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua... Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”

Giăng 6:53-54 “Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại.”

Hội thánh giữ luật lệ của loài người
Mặc dù điều răn của Đức Chúa Trời được chính Đức Chúa Jêsus dạy dỗ là Lễ Vượt Qua, nhưng rất nhiều hội thánh ngày nay không giữ Lễ Vượt Qua. Họ xưng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Chúa bằng môi miệng, nhưng khi nhắc đến Lễ Vượt Qua giao ước mới mà Đức Chúa Jêsus đã lập ra để ban sự sống đời đời cho chúng ta, họ khăng khăng rằng không cần phải giữ. Hơn thế, họ lại tổ chức sự nhóm hiệp vào ngày mà họ tự lập ra tùy theo truyền thống của mỗi giáo phái. Ý nghĩa của sự nhóm hiệp cũng hoàn toàn khác nhau.

Có một giáo phái dạy rằng khi mục sư chúc phước bánh và rượu nho, chúng được trở thành thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus và Đấng Christ ở trong họ. Và họ hình tượng hóa bánh và rượu nho một cách thái quá bằng cách bắt người ta cúi lạy trước bánh và rượu nho. Sau khi tạo ra những luật lệ vớ vẩn mà không được tìm thấy ở đâu trong Kinh Thánh, họ còn diễu hành với nó như là truyền thống của giáo phái.

Một giáo phái nọ khăng khăng rằng lễ tiệc thánh là một nghi thức đơn thuần để tưởng nhớ đến sự hy sinh của Đấng Christ và điều đó không liên quan gì đến phước lành sự sống đời đời. Tức là chống đối trực diện với lời của Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Hễ ai ăn thịt và uống huyết Ta thì được sự sống đời đời.”

Những luật lệ của loài người được làm ra tùy ý trên đất này không chỉ là những sự này. Thờ phượng Chủ nhật và lễ Nôen mà nhiều hội thánh đang giữ cũng là luật lệ của loài người mà cũng không tồn tại ở bất kỳ chỗ nào trong Kinh Thánh.

Thờ phượng Chủ nhật và ngày 25 tháng 12 được làm ra theo như luật lệ của tôn giáo ngoại bang. Chủ nhật (Sunday) là ngày thánh của đạo Mithra tôn kính thần mặt trời, và ngày 25 tháng 12 là sinh nhật của thần Mithra, thần mặt trời. Nếu ai đó coi trọng điều luật sao chép theo luật lệ của tôn giáo ngoại bang và xem chúng là truyền thống tốt đẹp của mình như thế, thì há có thể nhận được sự cứu rỗi chăng?

Êxêchiên 11:9-12 “Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi giữa thành nầy, sẽ phó các ngươi trong tay dân ngoại, và làm sự đoán phạt giữa các ngươi... Bấy giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giêhôva, vì các ngươi đã không bước theo lề luật ta, không giữ theo mạng lịnh ta; nhưng đã làm theo mạng lịnh các nước chung quanh mình.”

Lịch sử đã qua của dân Ysơraên, mà đã bị hủy diệt khi họ thỏa hiệp với các chuẩn mực của dân ngoại, cho thấy kết quả của những kẻ giữ theo luật lệ của loài người, mà từ bỏ ngày Sabát và Lễ Vượt Qua là điều răn của Đức Chúa Trời. Người dân của Đức Chúa Trời muốn nhận được phước lành sự tha tội và sự sống đời đời và đạt tới Nước Thiên Đàng thì cần phải rút ra bài học từ lịch sử đã qua, và vâng giữ điều răn chân thật của Đức Chúa Trời, thay vì luật lệ của loài người mà khiến cho thờ phượng Đức Chúa Trời vô ích.