한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Q. Tên của Đức Chúa Jêsus không được tìm thấy một lần nào trong Kinh Thánh Cựu Ước. Vậy, làm cách nào các môn đồ của Đức Chúa Jêsus lại nhận ra Ngài là Đấng Christ và tin vào Ngài?

A. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, không hề có từ “Jêsus” - tên của Đấng Christ sẽ đến. Thậm chí nếu tên “Jêsus” đã được tiên tri, chúng ta không thể kết luận người nào đó là Đấng Christ chỉ bởi cớ rằng có tên Jêsus, vì “Jêsus” là tên phổ biến giữa những người Giuđa (Côlôse 4:11).

Vì thế, tên Jêsus không thể là chứng cứ chắc chắn mà thông qua đó chúng ta tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ. Bằng chứng thuyết phục nhất là công việc mà Đức Chúa Jêsus làm ứng nghiệm thông qua những lời tiên tri trong Cựu Ước về Đấng Christ. Bởi vậy, Đức Chúa Jêsus phán rằng chính “Kinh Thánh (Cựu Ước)” làm chứng Ngài là Đấng Christ.

Giăng 5:39 “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy.”

Chứng cớ của Đức Chúa Jêsus
Đức Chúa Jêsus chứng minh Ngài là Đấng Christ thông qua Kinh Thánh. Khi Giăng Báptít gửi những môn đồ hỏi Đức Chúa Jêsus rằng “Ngài có phải là Đấng phải đến (Đấng Christ) chăng?”, Ngài trả lời họ rằng những lời tiên tri của Kinh Thánh mà Đấng Christ sẽ làm ứng nghiệm đã được ứng nghiệm (Mathiơ 11:1-5).

Khi Đức Chúa Jêsus đọc những lời tiên tri về Đấng Christ cho dân Giuđa đang nhóm lại trong nhà hội vào ngày Sabát, Ngài đã tuyên bố rằng những lời tiên tri đã được ứng nghiệm rồi (Luca 4:16-21).

Sau khi Đức Chúa Jêsus phục sinh, Ngài hiện ra trước hai môn đồ trên đường đi Emmaút. Vào lúc đó, Ngài trích những lời chép trong Kinh Thánh. Khi Đức Chúa Jêsus hầu cho họ nhận ra thông qua Kinh Thánh rằng sự hy sinh trên thập tự giá và sự sống lại là lời tiên tri được ứng nghiệm bởi Đấng Christ, thì đức tin yếu ớt của các môn đồ chuyển thành sự xác tín nóng bỏng.

Luca 24:25-32 “Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môise rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh... hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?”

Ngoài ra, có nhiều chứng cớ chứng tỏ rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chúa. Nên các sứ đồ đã được dạy dỗ bởi Đức Chúa Jêsus đã rao truyền rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ bằng chứng cớ là các lời tiên tri Kinh Thánh Cựu Ước mà Ngài làm ứng nghiệm. Điều này cho thấy các sứ đồ tin lời Kinh Thánh hơn bất cứ điều gì và được xác tín rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ.

Các sứ đồ làm chứng bằng Kinh Thánh rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Mêsi
Mục đích mà Mathiơ, một trong 12 sứ đồ của Đức Chúa Jêsus đã viết sách Tin Lành Mathiơ dĩ nhiên là để làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ. Mathiơ làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ đã được tiên tri trong Kinh Thánh bằng việc liên kết tất cả công việc của Đức Chúa Jêsus kể từ sự giáng sinh, sự chết cho đến sự phục sinh với những lời tiên tri của Kinh Thánh Cựu Ước.

Mathiơ 1:18-23 “Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Mari, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giôsép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh... Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”

Đức Chúa Jêsus được sinh ra thông qua một người nữ đồng trinh là sự ứng nghiệm của lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã ban cho đấng tiên tri Êsai vào khoảng 700 năm trước (Êsai 7:14). Đức Chúa Jêsus sanh ra tại Bếtlêhem cũng là sự được hoàn thành như lời tiên tri trong sách Michê của Kinh Thánh Cựu Ước (Michê 5:2).

Mathiơ 2:1-6 “Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bếtlêhem, xứ Giuđê, đang đời vua Hêrốt... Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng: Tại Bếtlêhem, xứ Giuđê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: Hỡi Bếtlêhem, đất Giuđa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giuđa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Đấng chăn dân Ysơraên, tức dân ta.”

Mathiơ ghi chép về công việc Đức Chúa Jêsus làm ứng nghiệm lời tiên tri của Kinh Thánh Cựu Ước ở khắp mọi chỗ trong Tin Lành Mathiơ, như sự xuất hiện của đấng tiên tri mà mở đường cho sự bắt đầu cuộc đời với tư cách là Đấng Christ của Đức Chúa Jêsus và sự chiếu sự sáng của Tin Lành từ địa phương Naxarét trong xứ Galilê v.v... (Mathiơ 3:3, Êsai 40:3-9, Mathiơ 4:12-17, Êsai 8:23-9:1).

Phierơ môn đồ giỏi nhất của Đức Chúa Jêsus cũng làm chứng Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chúa bằng những lời tiên tri Kinh Thánh. Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Phierơ giải thích cho dân Giuđa đến từ khắp mọi nơi về sự đến như lửa của Thánh Linh từ trên trời thông qua lời tiên tri Giôên chương 2, và làm chứng về sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus bằng lời tiên tri Thi Thiên chương 16. Bởi điều này, khoảng 3.000 người ăn năn và chịu phép Báptêm vào ngày đó.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-36 “Bấy giờ, Phierơ đứng ra cùng mười một sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng... Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giôên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác thịt... Vậy, cả nhà Ysơraên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ.”

Khi Phierơ truyền về Đức Chúa Jêsus trước nhiều người nhóm lại tại cửa Salômôn, người làm chứng rằng Đấng đến theo lời tiên tri của các đấng tiên tri Cựu Ước là Đức Chúa Jêsus (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-26). Như thế này, lý do sứ đồ Phierơ gắng sức làm chứng về Đấng Christ bởi những lời tiên tri Kinh Thánh là vì sự Đức Chúa Jêsus làm ứng nghiệm những lời tiên tri Kinh Thánh Cựu Ước là chứng cứ xác tín nhất mà người có thể bày tỏ. Vì lý do này, Phierơ nói rằng lời của các đấng tiên tri giống như ngọn đèn soi sáng nơi tối tăm và yêu cầu chúng ta chú ý vào đó.

II Phierơ 1:19 “Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em.”

Bí quyết có thể nhận ra thần tánh và quyền năng của Đức Chúa Trời xuất hiện trong xác thịt giống hệt chúng ta chỉ có ở trong Kinh Thánh. Đó là lý do các sứ đồ Hội Thánh sơ khai truyền rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ bằng Kinh Thánh. Trường hợp của Philíp cũng như vậy. Với lời tiên tri Êsai chương 53, Philíp làm chứng cho hoạn quan có quyền thế cai quản tất cả kho báu của Êthiôbi rằng Đấng chịu đựng sự đau đớn vì tội lỗi chúng ta là Đức Chúa Jêsus, và Ngài là Đấng Christ.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-35 “Kìa, có một hoạn quan Êthiôbi, làm quan hầu của Canđác, nữ vương nước Êthiôbi, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Giêrusalem để thờ phượng, khi trở về, ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Êsai... Philíp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Jêsus cho người.”

Vào thời đại Hội Thánh sơ khai, sứ đồ Phaolô đi khắp các nước ngoại bang và truyền Tin Lành bằng tấm lòng tha thiết hơn bất cứ ai. Ông cũng sử dụng Kinh Thánh mà làm chứng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ.

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:2-3 “Phaolô tới nhà hội theo thói quen mình, và trong ba ngày Sabát biện luận với họ, lấy Kinh thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng Đấng Christ nầy, tức là Đức Chúa Jêsus mà ta rao truyền cho các ngươi.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 28:23 “Họ đã hẹn ngày với người, bèn đến thăm tại nơi nhà trọ rất đông; từ buổi sáng đến chiều, người cứ làm chứng và giảng giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môise và các đấng tiên tri mà gắng sức khuyên bảo họ về Đức Chúa Jêsus.”

Đối với sứ đồ Phaolô - người vào Hội Thánh của Đức Chúa Trời sau khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh, Kinh Thánh là chứng cứ chắc chắn có thể giúp người nhận ra Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ.

Đức tin chúng ta hướng về Kinh Thánh
Như chúng ta đã học cho đến giờ, chứng cứ mà các sứ đồ Hội Thánh sơ khai tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ và rao truyền về Ngài không phải đơn thuần là tên “Jêsus” mà là sự ứng nghiệm các lời tiên tri của Kinh Thánh. 2000 năm trước, các sứ đồ được xác tín rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ thông qua các lời tiên tri của Kinh Thánh và tuyên bố tên Ngài cho cả thế giới dù tên Jêsus không được chép trong Kinh Thánh Cựu Ước. Điều này không khác biệt với thời đại này.

Đã được tiên tri trong Kinh Thánh rằng Đấng Christ sẽ hiện ra lần thứ hai trên trái đất để cứu rỗi người được lựa chọn của Ngài (Hêbơrơ 9:28). Kinh Thánh là chứng cứ duy nhất mà thông qua đó chúng ta có thể nhận ra Đức Chúa Jêsus, Đấng đến thế gian không có đức tin này lần thứ hai trước ngày phán xét cuối cùng và khôi phục lẽ thật sự sống mà Ngài đã lập nên lần thứ nhất thông qua lời tiên tri của Kinh Thánh (Luca 18:8, Luca 21:27-28). Điều chúng ta phải làm là chỉ cần tìm xem ai thật sự đã làm ứng nghiệm các lời tiên tri về Đấng Christ Tái Lâm. Thậm chí dù tên Ngài không được ghi chép trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta có thể nhận ra ai là Đấng Cứu Chúa thời đại này thông qua những công việc mà Ngài làm ứng nghiệm được ghi chép trong Kinh Thánh. Chúng ta hãy cùng nhau học các lời tiên tri Kinh Thánh sâu sắc hơn và nhận lấy Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Thánh Linh, và hãy trở nên các sứ đồ của thời đại này bày tỏ vinh hiển của Ngài.