한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Q. Vì sao Đức Chúa Jêsus đã đến trong hình dáng loài người mặc dù Ngài là Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng?

A.
Đức Chúa Trời có thể xuất hiện trong hình ảnh loài người nhiều bao nhiêu cũng được nếu Ngài muốn. Đó là vì Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng nên Ngài có năng lực có thể mang xác thịt, mà cũng có thể không mang xác thịt.

Thế nhưng vì sao Đức Chúa Trời lại đích thân đến trái đất này trong hình ảnh một con trai, một con trẻ yếu đuối vậy? Điều này chúng ta có thể hiểu một cách dễ dàng khi suy nghĩ đến thân phận của chúng ta.

Đấng Christ đến để ban sự tha tội và sự sống đời đời
Đức Chúa Jêsus phán rằng nhân loại đang sống trên đất này đều là các tội nhân đã phạm tội trên trời và bị đuổi xuống.

Mathiơ 9:13 “... Vì Ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu (tìm kiếm) kẻ có tội.”

Luca 19:10 “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.”

Khi liên kết với lời rằng “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết.” (Rôma 6:23), chúng ta có thể hiểu rằng hết thảy nhân loại trên đất này đều là các tội nhân đã bị đuổi xuống vì phạm tội đáng phải lãnh án tử hình ở trên trời. Lý do thứ nhất mà Đức Chúa Jêsus đích thân mặc xác thịt đến thế gian này là để chịu thay hình phạt tội lỗi của chúng ta đã phạm tội tử hình như thế.

Theo luật pháp Cựu Ước, để thả tự do cho một tội nhân đáng phải chịu chết thì có ai đó phải đảm đương thay cho tội lỗi của người ấy (I Các Vua 20:42). Vì thế Đức Chúa Trời đã đến với danh “Jêsus”, và chịu hy sinh trên thập tự giá làm tế lễ chuộc tội cho các tội nhân. Bởi việc chịu hình phạt tử hình thay cho chúng ta, Ngài đã cứu chúng ta khỏi hình phạt ấy.

Mathiơ 20:28 “Ấy vậy, Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.”

Vì Đức Chúa Jêsus tức là Đức Chúa Trời đã đến với mục đích ấy nên Giăng Báptít đã làm chứng rằng Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời - Đấng cất tội lỗi thế gian đi (Giăng 1:29). Đấng tiên tri Êsai thời đại Cựu Ước và sứ đồ Phaolô trong Tân Ước cũng đã làm chứng rằng Đấng Christ đến trong xác thịt và xóa bỏ tội lỗi chúng ta.

Êsai 53:5-10 “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc tai đi đường nấy, Đức Giêhôva đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất lên trên người... Đức Giêhôva lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giêhôva nhờ tay người được thạnh vượng.”

Rôma 8:3 “Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt.”

Rôma 8:3 (Bản dịch mới) “Vì điều mà kinh luật không làm được bởi đã bị xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm bằng cách sai Con Ngài đến trong xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt.”

Luật pháp đặc biệt được lập nên bởi huyết của Đức Chúa Trời đã đổ ra để chúng ta có thể nhận sự tha tội và đi vào sự sống đời đời chính là Lễ Vượt Qua giao ước mới (Luca 22:20).

Mathiơ 26:28 “Vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”

Lễ Vượt Qua giao ước mới là lẽ thật sự sống mà đích thân Đức Chúa Trời đã thiết lập để cứu rỗi linh hồn chúng ta, là những người vốn không tránh khỏi hình phạt đời đời do phạm tội lỗi.

Đấng Christ làm gương được sanh lại thông qua công việc Tin Lành
Lý do Đức Chúa Trời mặc xác thịt mà đến trái đất này không chỉ để trở nên con sinh tế chuộc tội, mà còn bao gồm cả mục đích dạy dỗ và rao truyền lẽ thật dẫn đến sự tha tội và sự sống đời đời, tức là Tin Lành của giao ước mới sẽ được trọn vẹn thông qua sự hy sinh của Ngài.

Giăng 13:15-17 “Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi...”

Trong suốt 3 năm sống cuộc đời của Đấng Christ, Đức Chúa Jêsus đã đi nhiều nơi của nước Ysơraên và rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng dù trong nhiều khó khăn. Hết thảy sự dạy dỗ và hành trình Tin Lành mà Đức Chúa Jêsus đã giáo huấn trong suốt 3 năm đều là gương mẫu của đức tin cho chúng ta, là những người sẽ trở thành người kế tự Nước Thiên Đàng trong tương lai. Vì thế, sau khi Đức Chúa Jêsus hoàn thành sứ mạng Tin Lành tìm kiếm và cứu rỗi tội nhân, Ngài đã phán mệnh lệnh đối với các sứ đồ rằng “Dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.” (Mathiơ 28:20).

Chẳng cần phải nói, công việc Tin Lành mà Đức Chúa Jêsus đã làm chính là lẽ thật dẫn dắt chúng ta đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu (Giăng 14:6). Có vô số công việc mà Đức Chúa Jêsus đã làm gương, đó là những việc mà chúng ta phải làm thì mới được đi vào Nước Thiên Đàng.

Mặc dù Đức Chúa Jêsus không có tội lỗi gì nhưng Ngài đã chịu phép Báptêm để làm gương cho chúng ta về đạo lý làm chết mọi tội lỗi và được sanh lại trong sự sống mới (Mathiơ 3:16). Hơn nữa, Ngài đã giữ ngày Sabát theo thói quen (Luca 4:16), và giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới cùng với các môn đồ (Mathiơ 26:17-28), và hứa ban nước sự sống vào ngày Lễ Lều Tạm (Giăng 7:2, 37).

Bên cạnh việc giữ nghi thức và luật lệ, Đức Chúa Jêsus còn làm gương về đấng chăn chiên thật (Luca 22:24-27, Giăng 10:11-15) bởi sự hầu việc các sứ đồ bằng phẩm tánh hiền lành và khiêm tốn (Mathiơ 11:29). Cũng vậy, để cho chúng ta là những người yếu đuối biết phương pháp có thể thắng được cám dỗ của Satan, đích thân Ngài đã chịu sự cám dỗ và đẩy lùi Satan bằng lời của Đức Chúa Trời (Mathiơ 4:1-11). Vì thế, Kinh Thánh đã ghi chép một cách chi tiết hết thảy sự làm gương của Đức Chúa Jêsus mà chúng ta cần phải xem và học hỏi. Có thể nói rằng cuộc đời của Đức Chúa Jêsus chính là kim chỉ nam dẫn dắt các thánh đồ được cứu rỗi đi vào Nước Thiên Đàng.

Quyền thế của sự tha tội mà duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho
Rốt cuộc, lý do Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng phải đến trong hình ảnh xác thịt yếu đuối là vì chúng ta, tức là các tội nhân trên trời.

Phương pháp duy nhất để tội nhân có thể thoát khỏi tội lỗi là nhận được sự tha tội. Thế nhưng ấy là sự mà tội nhân chúng ta tuyệt đối không thể tự đạt được bởi năng lực hoặc sự công bình của mình.

Dù là xét nguyên lý ở trên trái đất này cũng vậy, ở đất nước có chế độ tử hình, đối với tử tù thì duy chỉ lãnh đạo đứng đầu quốc gia đó như tổng thống hoặc thủ tướng mới có thể miễn tội chết cho. Tội lỗi phần linh hồn của chúng ta cũng vậy. Duy chỉ Đức Chúa Trời là Đấng có thể miễn tội tử hình mà chúng ta đã gây ra trên trời.

Mác 2:5-10 “Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng: Sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Jêsus trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng... Vả, để cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội...”

Đức Chúa Trời đã đến trong xác thịt để cứu rỗi chúng ta vì duy chỉ Ngài mới có quyền thế tha tội. Vì chúng ta có thịt và huyết, nên Đức Chúa Trời đến trong hình ảnh xác thịt đồng nhất với chúng ta, cùng chịu khổ nạn và gánh vác thay gánh nặng tội lỗi mà lẽ ra chúng ta phải gánh.

Giăng 10:10 “... Còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.”

Hêbơrơ 2:14-18 “Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời...”

Giả sử có ai khác có thể ban sự sống, thì chắc sẽ không có lý do Đức Chúa Trời phải đích thân mặc áo xác thịt mà đến. Sự sống đời đời không thể được ban cho bởi bất cứ ai kể cả thiên sứ trên trời, mà duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho được.

Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có sự sống đời đời trong cả vũ trụ này, đã bỏ mọi vinh quang trên trời mà đích thân đến đất này trong xác thịt và lập nên lẽ thật Lễ Vượt Qua giao ước mới chứa đựng sự sống đời đời để cứu sống các con cái đã đánh mất sự sống (I Timôthê 6:16). Thế nhưng Lễ Vượt Qua giao ước mới được lập nên bởi huyết của Đấng Christ đã bị xóa bỏ vào năm 325 SCN. Kể từ đó, không một ai có thể cho biết về Lễ Vượt Qua trong suốt khoảng thời gian dài hơn 1600 năm. Dù Lễ Vượt Qua đã được chép rất rõ ràng trong Kinh Thánh, nhưng không ai trong vô số các nhà thần học và các học giả Kinh Thánh nổi tiếng phát hiện ra lẽ thật của Lễ Vượt Qua. Bởi vì họ cũng chỉ là các tội nhân trên trời, mà không phải là Đức Chúa Trời - Đấng có sự sống đời đời và có quyền ban cho sự tha tội tử hình.

Để tìm lại Lễ Vượt Qua giao ước mới là lẽ thật sự sống đã bị mất, Đức Chúa Trời đã lại đến trong xác thịt lần nữa vào thời đại này, ấy chính là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta. Dù chỉ bởi một chứng cớ là Lễ Vượt Qua giao ước mới, chúng ta có thể xác nhận rằng Đức Chúa Trời Cha Mẹ chính là Đức Chúa Trời chân thật. Thông qua lời tiên tri chắc chắn trong Kinh Thánh, chúng ta là những người đã tiếp nhận Đức Chúa Trời Êlôhim đến trong xác thịt, phải suy nghĩ đến sự Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng đã đích thân đến đất này trong hình ảnh loài người dưới thiên sứ chỉ vì sự cứu rỗi chúng ta, và càng phải siêng năng rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời được chứa đựng trong Lễ Vượt Qua giao ước mới.