한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Sách Sự Sống của Chiên Con


Khi xem lời dạy dỗ Kinh Thánh thì chúng ta có thể biết được rằng trước ngưỡng cửa của Nước Thiên Đàng, sẽ được phân rẽ ra dân của Đức Chúa Trời có tư cách có thể đi vào Nước Thiên Đàng và những người không được đi vào. Mặc dù họ kêu rằng “Lạy Chúa, lạy Chúa”, tin Đấng Christ và nhân danh đó mà nói tiên tri, nhưng những người làm gian ác không thể đi vào Nước Thiên Đàng và sẽ bị đuổi ra mà thôi (Mathiơ 7:21-23, 25:31-46).

Cảnh này giống cảnh diễn ra ở nơi làm thủ tục nhập cảnh. Khi xem nơi làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay thì chúng ta biết rằng những người muốn đi vào nước đó thì phải làm thủ tục nhập cảnh. Nhưng lối đi của người trong nước và người nước ngoài là khác nhau. Người có quốc tịch và hộ chiếu của nước đó, thì được đóng dấu vào hộ chiếu tại bàn kiểm tra, rồi được cho đi qua rất nhanh, nhưng đối với trường hợp người nước ngoài thì thẩm tra hỏi về mục đích thăm Hàn Quốc và thời gian cư trú, và họ phân biệt xem người ấy nhập cảnh với ý định xấu không, có phải là người gây thiệt hại cho đất nước không.

Cũng như vậy, những người có quyền dân trên trời mới thể đi vào Nước Thiên Đàng. Tên của những người có quyền dân trên trời được ghi chép trong sách sự sống của Chiên Con.

Người có quyền công dân trên trời và sách sự sống


Người có tên được ghi chép trong sách sự sống là người dân của Đức Chúa Trời có thể đi vào Nước Thiên Đàng, là vương quốc của sự sống đời đời. Sự thật rằng tên của chúng ta được biên vào sách sự sống thật là sự việc vui mừng và vinh hiển thay.

Luca 10:17-20 “Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỉ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng… chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng.”

Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ và làm tỉnh thức cho các môn đồ về sự thật rằng tên của họ đã được biên vào sách sự sống. Tên họ đã được ghi trên Thiên Đàng có nghĩa là quyền công dân của họ ở trên trời.

Philíp 3:19-21 “… Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.”

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng hãy mừng vì tên chúng ta đã được ghi trên Thiên Đàng, và chúng ta là công dân trên trời. Không có tên trong sách sự sống có nghĩa là không thể được cứu rỗi, nên tên được ghi chép trong sách sự sống là sự phước lành và ân huệ lớn lao của Đức Chúa Trời.

Rôma 6:1-5 “Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báptêm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báptêm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báptêm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau.”

Để được nhận quyền dân trên trời thì phải sanh lại mới bởi phép Báptêm. Phép Báptêm là nghi thức người cũ đẫm tội lỗi (bản thân mình ngày xưa) được chôn bởi nước, và sanh lại thành người mới trong Đấng Christ. Giống như khi một em bé được sanh ra thì đăng ký vào hộ khẩu, khi một sự sống mới được sanh ra bởi phép Báptêm thì tên được đăng ký trong sách sự sống với tư cách là người dân của vương quốc Đức Chúa Trời.

Trên thế gian có nhiều người tự xưng rằng mình tin Đức Chúa Trời nhưng không phải tất thảy họ đều có quyền công dân trên trời đâu. “Sách sự sống của Chiên Con” có ở trong Siôn là nơi Đức Chúa Trời ngụ cùng. Cho nên, khi tên được biên vào trong Siôn, là Hội Thánh giữ lễ trọng thể của Đức Chúa Trời, thì mới được đăng ký trong sách sự sống của Chiên Con (Tham khảo: Thi Thiên 87:5-6, Thi Thiên 132:13-18, Êsai 33:20-24, Mathiơ 16:19).

Sự phước lành của những người được biên tên vào sách sự sống


Chúng hãy xác minh xem lại thông qua Êsai rằng khi tên của chúng ta được đăng ký trong Siôn thì mới được đăng ký trong sách sự sống của Chiên Con.

Êsai 4:2-3 “Trong ngày đó, chồi của Đức Giêhôva sẽ làm đồ trang sức vinh hiển của những kẻ sót lại trong Ysơraên, sản vật dưới đất sẽ làm sự tốt đẹp cho chúng nó. Phàm những kẻ còn lại ở Siôn, những kẻ sót lại ở Giêrusalem, tức là những kẻ ở Giêrusalem được chép vào sổ người sống, thì sẽ được xưng là thánh.”

‘Kinh Thánh dạy cho chúng ta rằng tất thảy những người đã được ghi tên trong số những kẻ còn lại ở trong Siôn, những kẻ sót lại ở Giêrusalem, đều sẽ được biệt riêng ra là thánh.

Kể cả ở trên trái đất này cũng có rất nhiều người muốn có quyền dân của đất nước hùng mạnh về kinh tế hoặc quốc lực, thế thì quyền công dân của vương quốc của Đức Chúa Trời còn có giá trị và quý báu biết bao? Vì người được sanh trong Siôn sẽ nhận được vinh quang của người dân trên trời chí thánh với tư cách là công dân của Nước Thiên Đàng nên sự việc chịu phép Báptêm trong lẽ thật tuyệt đối không phải là sự việc nhỏ đâu. Người được ghi tên trong sách sự sống chính là người có thể được cứu rỗi.

Đaniên 12:1-3 “Trong kỳ đó, Micaên, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ chỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.”

Sách được nói tới tại đây là sách sự sống. Tất thảy những người được ghi tên trong sách sự sống của Chiên Con sẽ được cứu rỗi và được xưng là thánh. Vì có sự phước lành lớn thế này, nên sứ đồ Phaolô đã an ủi các thánh đồ ở Philíp rằng tên của họ được ghi chép trong sách sự sống.

Philíp 4:2-3 “Tôi khuyên Êvôđi và khuyên Sintycơ phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo Tin Lành mà chiến đấu; Cơlêmăn và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi.”

Sách Philíp là bức thư của sứ đồ Phaolô gởi cho các thánh đồ ở khu vực Philíp. Tên của sứ đồ Phaolô và những đồng liêu của Tin Lành được biên vào sách sự sống rồi. Tất thảy họ đều là các thánh đồ giữ ngày Sabát (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:2), rao truyền Lễ Vượt Qua giao ước mới (I Côrinhtô 11:22-26), và giữ điều răn của Đức Chúa Trời.

Những người không được biên vào sách sự sống


Ngược lại, những người không được biên tên vào sách sự sống sẽ bị ra sao? Sứ đồ Giăng đã ghi chép về kết cục của những người không được biên vào sách sự sống như sau.

Khải Huyền 20:11-15 “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”

Khải Huyền 13:6-8 “Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế.”

Kinh Thánh ghi chép rằng bất cứ ai không được biên vào sách sự sống thì sẽ đi vào hồ lửa địa ngục mà phải chịu khổ nạn đến mãi mãi đời đời. Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế. Vì thế họ đều đi vào hồ lửa mà thôi. Đức Chúa Trời phân rẽ ra những người được biên tên với những người không được biên tên vào sách sự sống của Chiên Con như thế này.

Khi suy nghĩ đến điều này, chúng ta hiểu biết rằng sự tên được biên vào sách sự sống là phước lành lớn lao. Cho đến khi một người được dẫn dắt vào lẽ thật, có rất nhiều quá trình và sự tình mà chúng ta không biết. Vì sau các việc đó, họ mới chịu phép Báptêm và được biên tên vào sách sự sống, nên chúng ta phải biết suy nghĩ rằng trong khi chúng ta không trông thấy thì Đức Chúa Trời nỗ lực biết bao để cứu chúng ta. Chúng ta hãy luôn cảm tạ và dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời ban sự tha tội cho chúng ta, là những người có nhiều thiếu sót, và dẫn dắt chúng ta đi vào Nước Thiên Đàng đời đời, bằng cách ghi tên chúng ta vào sách sự sống với tư cách là con cái có quyền công dân trên trời.

Sách sự sống của Chiên Con cùng với Vợ Mới


Vậy thì chúng ta cần thiết phải biết về Chiên Con, Chủ Nhân của sách sự sống. Phải biết về Chiên Con mà Kinh Thánh nói tới, thì chúng ta mới xác minh được sự thật rằng sách sự sống của Chiên Con ấy là sách sự sống thật.

Khải Huyền 19:7-9 “… vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ). Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.”

Trong Kinh Thánh, “Chiên Con” chỉ về Đấng Christ (Giăng 1:29, Khải Huyền 5:6). Thế mà, Chiên Con xuất hiện tại đây là Chiên Con có Vợ, tức là Chiên Con có Vợ phần linh hồn.

Mục đích của tiệc cưới là báo cho người ta biết rằng chú rể là ai và cô dâu là ai. Khi hiểu biết chính xác về Cô Dâu xuất hiện trong tiệc cưới của Chiên Con, thì chúng ta cũng có thể phát hiện được Chiên Con, là Chú Rể.

Khải Huyền 21:9-10 “Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giêrusalem, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống.”

Thiên sứ nói rằng sẽ chỉ cho sứ đồ Giăng thấy Vợ Chiên Con, sau đó đã cho thấy thành thánh Giêrusalem từ trên trời mà xuống. Thành thánh Giêrusalem trên trời được nói tới tại đây bày tỏ ra ai?

Galati 4:26 “Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.”

Vợ của Chiên Con là Mẹ chúng ta, và Đức Chúa Trời Cha chúng ta mà ở cùng với Mẹ chúng ta chính là Chiên Con mà được nói tới trong Kinh Thánh. Vậy thì những người được biên tên trong sách sự sống của Chiên Con phải là các thánh đồ ở trong lẽ thật mà Thánh Linh và Vợ Mới ở cùng với họ. Và vì trong Kinh Thánh đã được chép rằng những kẻ còn lại ở Siôn đều sẽ biên tên, nên Chiên Con và Vợ Mới nhất định phải ở trong Siôn.

Chiên Con, là Chủ Nhân của sách sự sống, là Đức Chúa Trời Cha ở cùng với Đức Chúa Trời Mẹ. Trong Siôn - nơi giữ các kỳ lễ trọng thể, trong lẽ thật mà Đức Chúa Trời Cha - Chiên Con và Đức Chúa Trời Mẹ - Vợ Mới ở cùng, có sách sự sống. Tất thảy những người được biên tên vào sách sự sống của Chiên Con đều sẽ được xưng là thánh và được cứu rỗi.

Tên của người đi theo Chiên Con, sẽ được sáng láng trong sách sự sống


Khi xem thấy nội dung như thế này thì chúng ta rất tự hào biết bao vì tên của chúng ta được ghi chép trong lẽ thật tin Đức Chúa Trời Êlôhim, là Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng có trường hợp những người không phải con cái thật của Đức Chúa Trời đi vào trong Siôn. Những người này sẽ bị như thế nào?

Thi Thiên 69:27-28 “Cầu xin Chúa hãy gia tội ác vào tội ác chúng nó; Chớ cho chúng nó vào trong sự công bình của Chúa. Nguyện chúng nó bị xóa khỏi sách sự sống, Không được ghi chung với người công bình.”

Kinh Thánh nói rằng chiên Ta nghe tiếng Ta. Con cái của Đức Chúa Trời sẽ làm việc thiện lành với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời nhưng những người không phải con cái của Đức Chúa Trời sẽ chỉ làm việc xấu mà thôi. Dù những người này được ghi tên trong sách sự sống, nhưng họ lại không làm theo đạo mà Đức Chúa Trời đã phán lệnh, nên họ không thể ở lại trong Siôn đến cuối cùng mà ra khỏi Siôn.

Bởi kết quả đó, họ bị xóa khỏi sách sự sống và không được ghi chép với người công bình.
Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ là hòn đá vấp ngã và vầng đá vướng mắc cho họ, và cũng đã phán rằng “Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ Ta.” (Êsai 8:14-15, Mathiơ 11:6). Những người nhìn xem thông qua ánh mắt phần xác thịt, không theo Đức Chúa Trời đến trái đất này trong xác thịt, và kết cục chỉ những “người đi theo bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt” mới được nhận phước lành của sự cứu rỗi (Khải Huyền 14:4).

Khải Huyền 3:5 “Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài.”

Tên của người thắng không bị xóa khỏi sách sự sống. Chúng ta phải đi theo bất cứ nơi nào Chiên Con - Chủ Nhân của sách sự sống dẫn dắt cho đến cuối cùng, để tên chúng ta không bị xóa khỏi sách sự sống mà luôn luôn được sáng láng. Và chúng ta phải làm chứng về Vợ Mới và Chiên Con cho tất thảy nhân loại một cách đúng đắn, để làm cho muôn dân thế gian gắng sức và mong muốn được biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.

Vì tên của chúng ta được ghi chép trong sách sự sống, và quyền công dân của chúng ta ở trên trời, nên tương lai của chúng ta rất sáng láng. Chúng ta hãy luôn luôn có lòng tự hào với tư cách là người của Nước Thiên Đàng, và hãy sống tin kính và chí thánh. Trái đất là thế gian bộ hành mà chúng ta ở lại tạm thời rồi phải rời đi. Tôi mong các anh chị em hãy trở thành những người nhà Siôn được đi vào Nước Thiên Đàng, hòa đáp bằng niềm vui khi Đức Chúa Trời gọi tên của tất thảy con cái được biên tên trong sách sự sống, vào ngày trở về quê hương vĩnh cửu.