한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Tin Lành Chăm Lo và Săn Sóc

Tôi biết rằng các người nhà Siôn luôn luôn vất vả vì Tin Lành không kể mùa hè nóng nực và mùa đông lạnh giá. Đức Chúa Trời đã đến trái đất này và truyền bá Tin Lành để tìm và cứu những người đã bị mất. Tin Lành này mà dẫn dắt nhân loại đến Nước Thiên Đàng chính là giao ước mới mà chúng ta đang giữ và rao truyền.

Tóm lại về tính cách của Tin Lành giao ước mới bằng một lời thì có thể nói rằng “Tin Lành chăm lo và săn sóc”.

Kinh Thánh nói ví dụ quan hệ giữa Đức Chúa Trời và thánh đồ là Người Chăn và chiên. Người Chăn thiện lành, là Đấng Christ đã yêu thương, chăm lo và săn sóc cho những người dân của Ngài mà đã được ví dụ với chiên, và giữ gìn chúng ta không tiếc thậm chí cả mạng sống của Ngài (Tham khảo: Thi Thiên 23:1-6, Giăng 10:10-16). Lý do Ngài đã làm gương như thế này là vì Ngài muốn chúng ta đi theo dấu vết của Đấng Christ. Chúng ta đã được gọi trước trong Tin Lành nên phải chăm lo và săn sóc thánh đồ yếu đuối và đi đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu cùng với nhau.

Công việc đã giao phó cho người yêu mến Đấng Christ


Người ta thường biểu hiện về công việc Tin Lành mà Đức Chúa Trời đến trái đất này đích thân thực hiện để cứu nhân loại, là mục vụ. Hoạt động mục vụ chăn bầy chiên của Đức Chúa Trời được hàm súc bởi ba nội dung. Thứ nhất là công việc tìm kiếm, thứ hai là công việc chăm sóc, thứ ba là công việc dẫn dắt họ cho đến tận khi đạt được sự cứu rỗi.

Công việc này không phải chỉ riêng Đấng Christ làm, nhưng là công việc mà tất thảy mọi người ở trong Tin Lành giao ước mới phải quan tâm và thực hiện. Trước hết chúng ta phải tìm kiếm anh em chị em chúng ta đã bị mất, sau đó chúng ta phải chăm lo và săn sóc những người đã được tìm kiếm ấy. Dẫn dắt họ có thể đạt tới sự cứu rỗi và đi vào Nước Thiên Đàng là sứ mạng của chúng ta.

Giăng 21:15-17 “Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Simôn Phierơ rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phierơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta chăng? Phierơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta chăng? Phierơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng: Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy chăn chiên ta.”

Sau khi sống lại, Đức Chúa Jêsus đã hiện ra trước Phierơ và đã hỏi câu hỏi giống nhau ba lần. “Ngươi yêu Ta chăng?” Phierơ đã lần lượt thổ lộ tình yêu hướng về Đức Chúa Jêsus. Lúc đó Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Hãy cho chiên Ta ăn!”, “Hãy chăn chiên Ta!”

Tại đây, “chăn” có ý nghĩa là chăm lo và nuôi nấng. Ý muốn của Đức Chúa Trời chúng ta là nếu ngươi yêu Ta thì hãy chăm lo và săn sóc chiên bé nhỏ của Ta, vì họ vẫn chưa có sự phân biệt về phần linh hồn và đức tin cũng yếu, nên hãy gieo sự trông cậy Nước Thiên Đàng và gieo đức tin cho họ, luôn chăm sóc họ bằng tình yêu thương và dẫn dắt đến tận Nước Thiên Đàng.

Đức Chúa Trời đã giao công việc này cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu những chiên của Đức Chúa Trời đi con đường sai lầm thì dẫn họ ra khỏi đường lối đó và hướng dẫn cho họ có thể đi con đường đúng đắn, và khi họ mất sức lực phần linh hồn thì thổi sức sống mới và luôn luôn chăm lo săn sóc cho họ. Đó chính là Tin Lành giao ước mới.


Đấng Christ đã đến để cứu rỗi


Lý do chúng ta truyền đạo sốt sắng cũng là vì “công việc tìm kiếm” mà chúng ta phải thực hiện đầu tiên trong khi rao truyền Tin Lành. Khi dò xem dấu chân Đấng Christ đã đi khi Ngài đến trái đất này thì chúng ta có thể biết được công việc chúng ta phải làm trong Tin Lành là gì.

Luca 19:10 “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.”

Kinh Thánh nói rằng mục đích Đức Chúa Jêsus đến trái đất này là để tìm kiếm kẻ bị mất. Cho nên tất thảy mọi người nhà Siôn trên khắp thế giới đang cố gắng hết sức trong công việc tìm kiếm, ở bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào.

Trước hết chúng ta phải tìm kiếm. Và chúng ta phải chăm lo và săn sóc để không bị mất lại những người nhà đã tìm kiếm bởi Satan nữa. Các con cái Siôn đi trước chăm lo và săn sóc các con cái đã vào sau một cách hết sức, hết lòng và dẫn dắt họ được cứu rỗi là ý muốn của Đức Chúa Trời. Nước Thiên Đàng tuyệt đối không phải là nơi một mình đi vào mà là nơi đi vào cùng với nhau, nên Đức Chúa Jêsus đã dặn dò chúng ta rằng hãy chăm lo và săn sóc lẫn nhau để được nhận sự cứu rỗi và đi vào Nước Thiên Đàng.


Đã được chép rằng Đấng Christ đã đến với tư cách là Đấng Chăn Chiên thiện lành, sẽ lại đến một lần lữa với tư cách là Đấng Chăn Chiên vào thời đại cuối cùng này vì sự cứu rỗi của chúng ta (Tham khảo: Êxêchiên 34:11-31).

Hêbơrơ 9:27-28 “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.”

Kể cả thời Sơ Lâm lẫn thời Tái Lâm, trong sự Đấng Christ đến trái đất này, đều có ý muốn cứu rỗi chúng ta. Vậy thì vào thời đại này, chúng ta đã nhận lẽ thật trước, nên chúng ta phải đi cùng với các anh em chị em đến nơi mà Đức Chúa Trời đã mở ra sẵn con đường có thể đạt tới sự cứu rỗi. Sự rao tuyền lời đơn thuần không phải là toàn bộ Tin Lành đâu. Công việc tìm kiếm anh em chị em trên trời đã bị mất, chăm lo và săn sóc những người đã tìm được ấy, để dẫn dắt họ tới sự cứu rỗi, chính là hoàn thành Tin Lành.

Đức Chúa Trời đã lựa chọn những người chăn


Khi xem Sáng Thế Ký thì thấy được chép rằng Abên - người đã dâng tế lễ công bình lên Đức Chúa Trời, là người chăn chiên (Sáng Thế Ký 4:1-5). Trong lịch sử Cựu Ước cũng có nhiều trường hợp Đức Chúa Trời lựa chọn người chăn mà lập làm đấng tiên tri hoặc vua.

Xuất Êdíptô Ký 3:1 “Vả, Môise chăn bầy chiên cho Giêtrô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Mađian…”

I Samuên 16:17-19 “… Một người trong vòng tôi tớ cất tiếng nói rằng: Nầy tôi đã thấy một con trai của Ysai, người Bếtlêhem; nó gảy đàn hay, một người chiến sĩ mạnh bạo, ăn nói khôn ngoan, và mặt mày tốt đẹp; Đức Giêhôva ở cùng người. Saulơ sai sứ đến Ysai, mà nói rằng: Hãy gởi cho ta Đavít, con trai ngươi, là kẻ chăn chiên.”

Môise đã được Đức Chúa Trời kêu gọi trong khi đang chăn chiên ở nhà của Giêtrô. Môise đã giải phóng những người dân Ysơraên khỏi cuộc sống nô lệ ở Êdíptô và trở thành đấng tiên tri vĩ đại đã nhận được luật pháp giao ước cũ từ Đức Chúa Trời. Đavít cũng đã chăn chiên, nhưng sau khi được xức dầu, Đavít đã trở thành vị vua thứ hai của Ysơraên (I Samuên 16:11-13). Trong Kinh Thánh đã được chép rằng Đavít là vua đã tin và nhờ cậy trọn vẹn vào Đức Chúa Trời và cai trị nước theo ý muốn của Đức Chúa Trời một cách tốt đẹp.

Đức Chúa Trời biết rõ hơn bất cứ ai rằng nếu là người chăn chiên chăm lo và săn sóc tốt cho chiên thì cũng sẽ có thể chăm sóc tốt cho những người dân mà Đức Chúa Trời đã giao phó. Vì thế, Đức Chúa Trời đã lập những người chăn chiên mà nếu sói đến thì có thể đẩy lui, và nếu bầy chiên bị đói bụng thì có thể dẫn dắt chiên đến đồng cỏ xanh, và nếu bầy chiên khát nước thì có thể dẫn dắt đến bờ suối tĩnh lặng, làm người lãnh đạo trong đại công cuộc cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Đavít là người chăn chiên thậm chí không tiếc kể cả mạng sống mình để giữ gìn chiên. Đó chính là lý do Đức Chúa Trời vui mừng và gọi Đavít là “người vừa lòng Ta” (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:22).

I Samuên 17:32-37 “... Đavít tâu cùng Saulơ rằng: Khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó; hễ nó cất lên cự tôi, tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì người Philitin không chịu phép cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó; vì hắn sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. Đavít lại nói: Đức Giêhôva đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philitin kia…”

Khi chăn bầy chiên, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên để ăn thịt thì dù phải quyết đấu với nó, Đavít cũng nhất định cứu con chiên khỏi miệng mãnh thú. Người chăn chiên phần linh hồn cần có đức tin và dũng khí như Đavít. Tôi mong chúng ta chớ để mất dù một anh em một chị em nào, mà hãy tìm kiếm, chăm sóc và dẫn dắt họ đến con đường cứu rỗi để đi vào Nước Thiên Đàng cùng với nhau.

Hãy chăm lo bầy chiên của Đức Chúa Trời bằng tình yêu thương


Chúng ta là những người đã được nhận mệnh lệnh chí thánh của Đức Chúa Trời rằng “Hãy chăn chiên Ta, cho chiên Ta ăn.”

Xung quanh chúng ta vẫn có các anh em chị em yếu đuối đang sống cuộc sống đức tin mà vẫn chưa hiểu ra sự trông mong Nước Thiên Đàng. Công việc chăm lo săn sóc cho linh hồn của họ và siêng năng cho họ ăn cỏ lẽ thật là công việc mà chúng ta phải làm. Chúng ta phải có đức tin trưởng thành có thể chăm lo và giúp cho các anh em chị em, hơn là ở trong lập trường chỉ nhận sự chăm lo.

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-31 “Anh em hãy giữ lấy mình, mà luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; lại giữa anh em cũng sẽ có những người hung ác dấy lên…”

Trong Bản dịch 2011, phần đầu của câu 28 đã được chép rằng “Anh chị em hãy giữ lấy chính mình và cả đàn chiên mà Ðức Thánh Linh đã lập anh chị em làm những người coi sóc.”

Tại đây cũng đã được chép rằng Đức Chúa Trời đã hầu cho chúng ta chăn Hội Thánh mà Đức Chúa Trời đã mua bằng chính huyết Ngài, nghĩa là coi sóc và dưỡng dục Hội Thánh ấy. Chúng ta thậm chí còn khó khăn trong việc chăm sóc bản thân mình nên việc chăm sóc người khác không phải là công việc dễ dàng. Nếu không có tấm lòng hy sinh và tấm lòng yêu thương thì không thể làm công việc này được.

Rôma 13:10-14 “Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây: Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét; nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.”

Chúng ta không nên chỉ tập trung vào công việc tối tăm thế tục, mà bây giờ hãy tỉnh thức, lấy lại tinh thần và mặc áo giáp sự sáng. Vương quốc của Đức Chúa Trời càng đến gần thì phần cuối cùng của luật pháp giao ước mới càng phải được hoàn thành bằng tình yêu thương này. Chúng ta hãy trở thành những người nhà Siôn chăm lo và săn sóc lẫn nhau, để không một ai không được cứu rỗi, và dẫn dắt họ bằng lời đầy ân huệ.

Bằng tấm lòng hy sinh và tình yêu thương của Mẹ


Trong gia đình, người chăm lo và săn sóc gia đình nhất là người mẹ. Nếu là để cứu các con cái thì mẹ làm hết thảy kể cả công việc trông có vẻ bất khả năng. Nếu không có tình yêu thương như thế này thì chúng ta không thể chăm lo và săn sóc được.

Nếu có tấm lòng của Mẹ thì chúng ta có thể chăm lo cho tất thảy các anh chị em. Giống như Đavít thậm chí liều chết mà nắm râu sư tử để cứu bầy chiên thì chúng ta cũng hãy nỗ lực chăm lo và săn sóc cho nhau để có thể được cứu rỗi cùng nhau. Cho đến tận ngày Cha đến, chúng ta phải thực hiện tình yêu thương mà Đức Chúa Trời phán là “sự làm trọn luật pháp” trong Tin Lành giao ước mới.

I Giăng 4:7-9 “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.”

Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương. Bằng việc Ngài đến trái đất này và không quản ngại tất thảy mọi hy sinh và khổ nạn để cứu chúng ta, Ngài đã cho chúng ta biết về tình yêu thương của Ngài hướng tới chúng ta. Chúng ta phải có tình yêu thương như thế này thì mới chăm lo và săn sóc được.

Khi tình yêu thương được trở nên trọn vẹn trong từng mỗi một thánh đồ Siôn, thì Tin Lành giao ước mới sẽ có thể được hoàn thành. Tin Lành giao ước mới là Tin Lành của tình yêu thương chăm lo và săn sóc.

I Côrinhtô 13:1-7 “Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.”

Đương nhiên, tình yêu thương Đức Chúa Trời ban thịt và huyết của Ngài cho các con cái bởi hy sinh của Lễ Vượt Qua là tình yêu thương vĩ đại lớn lao nhất mà được nói tới tại đây. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dặn dò rằng “Hãy yêu kẻ lân cận như mình” cũng là bổn phận mà chúng ta phải giữ và thực hiện.

Để chăm lo, săn sóc và dẫn dắt các người nhà đi vào Nước Thiên Đàng, chúng ta nhất định cần phải có tấm lòng nhịn nhục và tấm lòng nhu mì. Lời trong I Côrinhtô chương 13 cho chúng ta biết rằng những gì không hoàn thành bởi tình yêu thương không phải là sự hoàn thành. Trái truyền đạo không bởi tình yêu thương, học lời của Đức Chúa Trời không bởi tình yêu thương, những điều này không phải là điều được hoàn thành.

Việc giữ điều răn của Đức Chúa Trời, việc truyền đạo, việc dạy dỗ lời, việc phụng sự cho các thánh đồ và hàng xóm, tất thảy mọi điều này phải được hoàn thành bằng tình yêu thương. Để làm hoàn thành điều răn quan trọng nhất, là “Tình yêu thương”, trong lẽ thật giao ước mới, Đức Chúa Jêsus đã dặn dò lần cuối rằng hãy chăm lo và săn sóc chiên Ta, chẳng phải vậy sao?

Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, thêm dũng khí và sức mạnh cho nhau, khích lệ nhau và giúp đỡ cho đến khi đi vào Nước Thiên Đàng. Tôi mong tất thảy các anh chị em đều sở hữu tinh thần giống như Đavít đã cứu chiên dù phải nắm râu sư tử hoặc con gấu, khi chúng bắt con chiên đi. Mong các anh chị em hãy luôn suy nghĩ về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là Đấng luôn chăm lo và săn sóc cho chúng ta, và trở thành các con cái tình yêu thương chăm sóc tốt những người nhà Siôn xung quanh chúng ta, và dẫn dắt nhiều linh hồn vào lòng Đức Chúa Trời, nhờ đó làm hoàn thành luật pháp của Ngài.