한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành
Chúng ta đang bước đi trên con đường đức tin với mục tiêu là Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Trên đồng vắng đức tin, có tín ngưỡng mà loài người thấy là tốt lành, thì lại cũng có những người sống cuộc sống tín ngưỡng mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành.

Xem lịch sử Hội Thánh Sơ Khai, thì chúng ta có thể thấy trường hợp các sứ đồ và các thánh đồ đã lựa chọn con đường tín ngưỡng theo chiều hướng Đức Chúa Trời đẹp lòng bằng cách hỏi ngược lại rằng “Có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời?” (Galati 1:10). Chúng ta vào thời đại này cũng giống như vậy. Lý do chúng ta gắng sức dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời, luôn cười theo lời dạy dỗ của Mẹ cũng là bởi Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Phải lựa chọn cuộc sống mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành, thế mà đôi khi lại lựa chọn cuộc sống tốt lành trên lập trường của bản thân, theo quan điểm của loài người. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta cũng hãy luôn sống cuộc sống đức tin được ghi chép rằng “Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.”

Công việc sáng tạo mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành


Đức Chúa Trời đã sáng tạo trái đất này và trời đất muôn vật theo ý muốn của Ngài. Xem công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời xuất hiện trong Sáng Thế Ký chương 1 thì có thể thấy rằng muôn vật đã được dựng nên thuận ứng theo lời của Đức Chúa Trời.

Sáng Thế Ký 1:3-5 “Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhất.”

Sáng Thế Ký 1:9-10 “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.”

Khi sáng tạo trời đất và muôn vật, Đức Chúa Trời đã làm ra sự sáng trước nhất. Sự sáng được làm theo y như lời phán của Đức Chúa Trời được Đức Chúa Trời thấy là tốt lành. Đức Chúa Trời phán lệnh rằng phải phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không thì có như vậy, Đức Chúa Trời phán hãy phân biệt biển và chỗ khô cạn thì có như vậy; kể cả vào lúc ấy cũng vậy, Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Kinh Thánh ghi chép rằng tất thảy mọi quá trình được tiến hành và được hoàn thành theo y như lời của Đức Chúa Trời đều được Đức Chúa Trời thấy là tốt lành (Sáng Thế Ký 1:11-31).

Giống như trời đất và muôn vật thuận ứng lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải làm mọi sự theo chiều hướng tốt lành trong tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành. Gắng làm theo suy nghĩ của cá nhân, theo như người ta thấy là tốt lành, thì sẽ trở nên không vâng phục chứ không phải vâng phục, không làm theo luật lệ, điều lệ và phép đạo của Đức Chúa Trời, theo đuổi sự trái luật pháp dẫn đến tự mang lại sự hủy diệt, và lại còn phạm phải sự ngốc nghếch coi con đường ấy là tốt lành nữa.

Chúng ta phải kiên trì tín ngưỡng lựa chọn và đi theo con đường ngay thẳng mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành. Thông qua các công việc đức tin của các tổ tiên mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành, hãy kiểm điểm về hình ảnh tín ngưỡng của chúng ta đang ăn ở vào thời đại này ngày nay.

Rôma 15:4-5 “Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ.”

Kinh Thánh ghi chép rất nhiều công việc mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành. Để dẫn dắt chúng ta đi vào con đường cứu rỗi, Đức Chúa Trời đã ghi chép công việc của các tổ tiên đức tin trong Kinh Thánh, và thông qua họ mà Ngài giáo huấn chúng ta rằng đâu là con đường mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành.

Đức tin của các tổ tiên mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành


Ngày xưa, ba người bạn của Đaniên là Sađơrắc, Mêsác và Abết Nêgô đã từ chối lệnh của vua rằng hãy tôn kính hình tượng, nên đã bị quăng vào lò lửa hực. Họ đã không sợ hãi kể cả sự bị quăng vào lò lửa, và vâng phục lời Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời coi họ là tốt lành. Vì đức tin phó mặc mạng sống mình để tuân theo y nguyên lời phán đã được Đức Chúa Trời thấy là tốt lành, nên Đức Chúa Trời đã cứu vớt họ giữa lò lửa hực (Đaniên 3:1-30).

Đaniên cũng đã để lại công việc đức tin được Đức Chúa Trời thấy là tốt lành. Đaniên đã cầu nguyện lên Đức Chúa Trời một ngày ba lần trước cửa sổ mở hướng về Giêrusalem. Rồi thì các đối thủ chính trị đã lập mưu sách hòng hãm hại ông, và làm ra luật pháp mới rằng hễ ai cầu xin thần nào hoặc người nào ngoài vua thì sẽ bị quăng vào hang sư tử vô điều kiện. Dù biết sự thật này, nhưng Đaniên vẫn không ngừng cầu nguyện hướng về Đức Chúa Trời. Đaniên đã chuyên tâm cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời phán rằng hãy cầu nguyện không thôi, hình ảnh ấy cũng được Đức Chúa Trời thấy là tốt lành. Đức Chúa Trời đã cứu rỗi Đaniên bị quăng vào hang sư tử, và đã khiến cho những kẻ đã kiện ông trở nên mồi của sư tử (Đaniên 6:1-28).

Đức Chúa Trời đã giúp đỡ những người làm công việc mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành, và đã ban vinh hiển lớn hơn cho họ. Phân tích kỹ lưỡng Kinh Thánh thì có thể biết được rằng mỗi khi các vật thọ tạo vâng phục theo như lời phán Đức Chúa Trời đã ban thì đều được ghi chép rằng “Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.” Chính bản thân sự làm theo lời, hết lòng hết linh hồn hết ý mà vâng phục lời, chính là hành vi mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành.

Hêbơrơ 11:33-38 “Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bịnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu, để được sự sống lại tốt hơn. Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích, lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ; bị giết bằng lưỡi gươm; lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi, thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất.”

Các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai giữ gìn đức tin kể cả trong hoạn nạn và bắt bớ cũng được Đức Chúa Trời coi là đẹp đẽ. Họ đã không khuất phục kể cả trong sự đàn áp và áp chế của Rôma, và đã vâng phục lời Đức Chúa Trời dù có bất cứ khó khăn và khổ nạn nào. Bởi họ đã tin tuyệt đối vào lời Đức Chúa Trời đã phán, và coi lời Đức Chúa Trời còn quý hơn mạng sống mình, nên đôi khi họ phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất, đôi khi họ chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích, lao tù nữa, nhưng đã trở thành các dũng sĩ của lẽ thật thắng lợi về phần linh hồn.

Rôma Catholic mà nắm tay với chính phủ Rôma, đã lựa chọn con đường mà thế gian thấy là tốt lành, hơn là con đường mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành. Vì thế, bọn chúng đã bắt đầu nhập vào hội thánh các giáo lý của đạo thần mặt trời Rôma như thờ phượng Chủ nhật, lễ Nôen v.v... mà không có trong Kinh Thánh, như thể ấy là giáo lý của Cơ Đốc giáo. Song, các thánh đồ yêu mến lẽ thật đã không làm theo điều đó, mà đã theo lẽ thật cho đến cuối cùng. Họ đã lựa chọn con đường mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành.

Các thánh đồ đi theo Thánh Linh và Vợ Mới, mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành


Giống như họ, chúng ta cũng hãy lựa chọn con đường mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành, dù bị đặt trong bất kể tình huống nào. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta món quà quý báu là Kinh Thánh. Kinh Thánh - lời của Đức Chúa Trời, chứa đựng sự khôn ngoan để được cứu.

II Timôthê 3:15 “Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Thông qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời rao truyền cho chúng ta về tin nhắn của sự cứu rỗi, và cho biết về phương pháp có thể đến được sự cứu rỗi. Hiểu được đặc tính như thế này của Kinh Thánh, thì chúng ta phải sống cuộc sống mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành, bằng cách vâng phục theo y nguyên lời của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh.

Khải Huyền 22:18-19 “Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.”

Không được thêm bất cứ nội dung nào khác vào lời Đức Chúa Trời, cũng không được bớt lời có trong Kinh Thánh. Khi chúng ta vâng phục y nguyên lời phán nào thì Đức Chúa Trời sẽ phán rằng “Ta thấy điều đó là tốt lành nhất.” đây? Chúng ta có thể tìm được lời đáp ấy ngay ở câu Kinh Thánh phía trên.

Khải Huyền 22:17 “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”

Giây phút những người đáp ứng lời kêu gọi của Thánh Linh và Vợ Mới, đến cùng với Đức Chúa Trời và được ở giữa lẽ thật của nước sự sống là cảnh mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành nhất. Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. Đức Chúa Trời phán phải phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy. Hình ảnh này cũng được Đức Chúa Trời thấy là tốt lành, nhưng vào thời đại này, khi Thánh Linh và Vợ Mới kêu gọi rằng hãy đến, thì những người vâng phục y nguyên giọng tiếng ấy mà đến với Ngài chính là những người mà Đức Chúa Trời thấy là đẹp đẽ nhất.

Con cái của lời hứa bởi Mẹ


Đức Chúa Trời đã đến với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng này, ban lời hứa cho chúng ta và chọn chúng ta làm con cái của lời hứa.

Galati 4:28-29 “Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa. Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy.”

Lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là sự sống đời đời (I Giăng 2:25). Các “con cái của lời hứa” được nhận lời hứa sự sống đời đời, phải chịu sự bắt bớ. Vì lời hứa đã được nhận quá phước lành và quý báu, nên ma quỉ Satan phương hại hòng cướp lấy thứ quý báu. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn lời hứa này chỉ riêng cho chúng ta ngày nay, chứ không phải các tổ tiên của đức tin tuyệt vời trong quá khứ.

Hêbơrơ 11:35-40 “... thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được.”

Kể cả các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai có đức tin lớn lao mà thế gian này không xứng đáng, dầu nhân đức tin đã nhận được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Đó là bởi giống như sự sống được ra đời duy chỉ bởi mẹ, thì các con cái của lời hứa cũng xuất hiện bởi Đức Chúa Trời Mẹ. Cho đến trước khi chưa có sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem - Vợ Mới mà ban nước sự sống cùng với Thánh Linh, thì con cái của lời hứa như Ysác không thể ra đời được (Khải Huyền 21:9-10, Galati 4:26-31).

Chúng ta ngày nay là các con cái sót lại của Người Đàn Bà, mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành (Khải Huyền 12:17). Sách Êsai tiên tri về hình ảnh của chúng ta như sau.

Êsai 66:10-14 “Các ngươi là kẻ yêu Giêrusalem, hãy vui với nó, hãy mừng vì nó! Các ngươi là kẻ đã khóc vì Giêrusalem, hãy cùng nó hớn hở vui cười; hầu cho các ngươi sẽ được bú và no bởi vú của sự yên ủi nó; được vắt sữa và lấy làm vui sướng bởi sự dư dật của vinh quang nó. Vì Đức Giêhôva phán như vầy: nầy, ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như một con sông, và sự vinh hiển của các dân như nước vỡ bờ; các ngươi sẽ được bú, được bồng trên hông, và mơn trớn trên đầu gối. Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giêrusalem mà các ngươi sẽ được yên ủi. Các ngươi sẽ thấy mọi điều đó, thì trong lòng được sự vui vẻ, và xương cốt các ngươi sẽ nẩy nở như cỏ non; tay Đức Giêhôva sẽ tỏ ra cùng tôi tớ Ngài, và Ngài sẽ giận nghịch cùng kẻ cừu địch.”

Hãy nghĩ đến em bé được ôm trong lòng mẹ, được bú no sữa và cùng vui mừng với mẹ. Không có sự thỏa mãn và niềm vui nào lớn hơn thế. Hạnh phúc và phước lành thể này được ban cho những người yêu Giêrusalem. Họ chính là những người đáp ứng theo lời kêu gọi của Thánh Linh và Vợ Mới.

Những người yêu Giêrusalem sẽ được Đức Chúa Trời thấy như thế nào? Họ là những người được Đức Chúa Trời thấy là cực kỳ đáng yêu và tốt lành. Chính những người vâng phục tuyệt đối lời của Đức Chúa Trời đến với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới và nỗ lực cho đến cuối cùng để giữ gìn lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời chính là con cái của lời hứa của Đức Chúa Trời, và là con cái của Người Nữ Tự Chủ.

Con đường đức tin đẹp đẽ đi theo Đức Chúa Trời Mẹ theo lời Đức Chúa Trời


Vào thời đại này, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem. Hơn nữa, thông qua lời dạy dỗ của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã phán rằng “Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi.” và cũng phán rằng tuyệt đối không được thêm và bớt bất cứ điều nào trong lời Kinh Thánh này.

Trong khi không thêm hoặc bớt lời Kinh Thánh, mà bàn luận về sự tồn tại của Mẹ, thì đương nhiên phải tin vào Đức Chúa Trời Mẹ. Lời Kinh Thánh làm thức tỉnh chúng ta từ đầu đến cuối một cách nhất quán về sự thật rằng Đức Chúa Trời Mẹ có tồn tại. Soi chiếu vào lời phán rằng nguyên lý trên trái đất này là “hình và bóng” của những thứ trên trời (Hêbơrơ 8:5) thì có thể thấy chủ trương rằng ở dưới đất này có mẹ mà ở trên trời không có Mẹ, chẳng khác nào lời ngụy biện rằng có bóng mà không có vật thực cả.

Chúng ta phải có đức tin tin vào Mẹ Giêrusalem, tiếp nhận và vâng phục ân huệ lời dạy dỗ của Ngài. Rutơ đã nói rằng “Mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó, dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi, tôi sẽ ở cùng mẹ cho đến cuối cùng.” Hãy nghĩ xem tại sao sự hiếu thảo của Rutơ đã được ghi chép trong Kinh Thánh. Kinh Thánh là sách ban cho sự khôn ngoan để được cứu. Hiểu đúng đắn ý muốn của Đức Chúa Trời và xem từng cảnh, từng cảnh Kinh Thánh thì thấy không có phần nào không liên quan tới sự cứu rỗi cả.

Chúng ta hãy tự hào và kiêu hãnh hơn nữa bởi sự chúng ta đang bước đi con đường tín ngưỡng mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành. Chúng ta ngày nay đã được nhận phước lành lớn lao vô hạn bởi đã được chọn làm con cái của lời hứa. Phước lành đó đến từ Mẹ. Hãy nhận biết rằng phước lành này lớn lao đến bao nhiêu, và hãy dâng cảm tạ, vinh hiển và tán dương hơn nữa lên Đức Chúa Trời Êlôhim, là Đấng dẫn dắt để chúng ta có thể đến giữa lời hứa và phước lành của sự sống đời đời với tư cách là con cái sót lại của Người Đàn Bà.

Để trở thành sự tồn tại mà Đức Chúa Trời thấy là tốt lành, thì phải sống theo lời. Có thể thấy rằng sự đi theo con đường của Cha và Mẹ chính là cuộc sống sống theo lời. Đức Chúa Trời đã ban Kinh Thánh cho chúng ta để hầu cho chúng ta có thể cùng chung ý với nhau, đồng một tấm lòng, đồng một ý mà kính sợ Đức Chúa Trời, theo tấm gương mà Đức Chúa Trời đã làm. Mong các người nhà Siôn nắm vững mão triều thiên của sự sống đời đời đã được cho phép đến cuối cùng với tư cách là con cái sót lại của Người Đàn Bà, con cái của lời hứa, để được tiến đến giữa vinh hiển trên trời sáng láng trong niềm vui và hoan hô.