한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Lễ Vượt Qua và lẽ thật sự cứu rỗi

Thế gian ngày nay không nghe lời của Đức Chúa Trời và bị khổ vì tai họa đầy dẫy và cơn khát phần linh hồn (Amốt 8:11, Giêrêmi 44:23). Mặc dù vậy, những người từ chối lời Đức Chúa Trời chủ trương về Lễ Vượt Qua giao ước mới rằng “Không phải lẽ thật cứu rỗi.”, “Không cần giữ.”

Đức Chúa Jêsus quở trách sự giả hình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisi là những người lãnh đạo tôn giáo vào đương thời đó, và phán rằng Ngài không ban cho họ biết điều mầu nhiệm Nước Thiên Đàng. Giống như vậy, có người không hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời một cách đúng đắn dù tự xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời. Theo như lời phán rằng không có sự thông biết về Kinh Thánh thì bị diệt, nếu chúng ta không hiểu biết và không vâng phục lời của Đức Chúa Trời thì chỉ chạy trên đường diệt vong mà thôi (Tham khảo: Ôsê 4:6, Êsai 9:16, Mathiơ chương 23).

Lẽ thật cứu rỗi mà càng là thời kỳ tai ương lại càng tỏa sáng hơn nữa, chính là Lễ Vượt Qua. Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta rằng Lễ Vượt Qua là điều răn vĩnh cửu và chúng ta phải rao truyền Lễ Vượt Qua này một cách rộng rãi. Trước hết, thông qua lời trong Kinh Thánh, chúng ta hãy nhận thức sự thật rằng lời của Đức Chúa Trời là lời hứa sự cứu rỗi tuyệt đối, và hãy hiểu biết đúng đắn rằng lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là quý giá biết bao.

Kinh Thánh nhìn từ quan điểm của sự sống đời đời


Vũ trụ mà Đức Chúa Trời sáng tạo là thế giới vô hạn. Khi giả sử một người đếm từng mỗi một ngôi sao trong 1 giây thì sẽ mất thời gian hơn 6000 năm để đếm chỉ các ngôi sao trong ngân hà mà chúng ta thuộc vào. Trong vũ trụ có 200 tỷ ngân hà, nhưng đó chỉ là lĩnh vực mà khoa học phát hiện ra, nên khi suy nghĩ đến lĩnh vực mà khoa học chưa phát hiện ra thì chắc vũ trụ là thế giới vô hạn.

1 giây trong thế giới chúng ta đang sống là 300.000 tỷ năm trong thế giới hạt quác. Theo lời nói của các nhà khoa học, trái đất này được hình thành khoảng 4,5 tỷ năm, và vũ trụ được hình thành khoảng 15 tỷ năm. Cho nên 300.000 tỷ năm như là thời gian vô hạn mà công việc thể ấy có thể xảy ra lặp đi lặp lại hàng vạn lần.

Nếu thời gian vô giá trị trôi qua khi loài người chớp mắt một lần là 300.000 tỷ năm trong thế giới hạt quác thì thế giới hạt quác tuyệt đối không thể hiểu nổi được thế giới loài người. Giống như vậy, thế giới loài người không thể hiểu biết vương quốc của Đức Chúa Trời, là thế giới phần linh hồn, nên Đức Chúa Trời ban Kinh Thánh cho nhân loại. Giống như nguyên lý rằng nếu không thông qua kính viễn vọng thì không thể quan sát rõ ràng các ngôi sao trong vũ trụ xa xôi, nếu không thông qua Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời, thì không thể nhìn thấy vương quốc của Đức Chúa Trời.

Thế giới thiên sứ trên trời mà chúng ta sẽ đi là thế giới “vĩnh cửu cho đến đời đời vô cùng” mà không có giới hạn về không gian và thời gian (Đaniên 7:18). Để dẫn dắt đi vào Nước Thiên Đàng cho nhân loại đã bị kìm hãm trong bức tường ngăn cách về không gian và thời gian mà phải chịu chết, Đức Chúa Trời mong muốn ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban sự sống đời đời. Đức Chúa Trời đã ghi chép Kinh Thánh để ban cho nhân loại món quà lớn nhất, là sự sống đời đời, và Ngài mang theo món quà này mà đích thân đến trái đất này.

Giăng 5:39-40 “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!”

Giăng 10:10 “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.”

Đức Chúa Jêsus đã chỉ trích chính xác về quan điểm nhìn Kinh Thánh. Một số người nghĩ rằng Kinh Thánh là sách giáo huấn về đạo đức và luân lý, nhưng nội dung quan trọng nhất mà chúng ta phải hiểu biết trong Kinh Thánh là sự sống đời đời, nên chúng ta phải nhìn Kinh Thánh từ quan điểm sự sống đời đời.

Nếu không tin tuyệt đối vào lời của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh thì chúng ta chẳng có thể đạt được sự sống đời đời. Để được nhận sự sống đời đời, họ phải hiểu biết đúng đắn Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời và phải đến gần Đức Chúa Trời đó, nhưng họ không tin Kinh Thánh và không hiểu biết dù Đức Chúa Trời đến đây, lại chống đối vì cớ Ngài đến trong xác thịt và đối xử với Ngài bằng ánh mắt nghi ngờ, kết cục họ đã phạm tội đóng đinh Ngài trên thập tự giá.

Giao ước mới mà Ngài đã lập để ban sự sống đời đời


Đã được chép rằng chớ thêm hoặc bớt điều gì trong lời của Đức Chúa Trời, là Đấng Chủ Thể của sự sống đời đời, ấy là kết luận cuối cùng của Kinh Thánh.

Khải Huyền 22:18-19 “Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.”

Lời này có nghĩa rằng nếu thêm hoặc bớt điều gì trong sự dạy dỗ Kinh Thánh và dạy cho người khác thì sẽ không chỉ bị tai ương mà còn sẽ bị mất đặc quyền có thể đi vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta phải thực hiện theo tất thảy mọi sự dạy dỗ trong Kinh Thánh.

Giăng 13:15 “Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.”

Đức Chúa Jêsus đích thân làm gương cho chúng ta rằng làm như thế nào mới là nỗ lực không thêm hoặc bớt điều gì trong Kinh Thánh để được nhận sự sống đời đời. Chúng ta hãy một lần dò xem hành tích Đấng Christ đã giữ Lễ Vượt Qua trong tấm gương của Ngài.

Luca 22:7-15 “Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus sai Phierơ và Giăng đi, mà phán rằng: Hãy đi dọn lễ Vượt qua cho chúng ta ăn... Hai môn đồ đi, quả gặp những điều như Ngài đã phán, bèn dọn lễ Vượt qua. Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn.”

Trong hành tích mười hai sứ đồ ở cùng với Đức Chúa Jêsus, lễ tiệc thánh Lễ Vượt Qua là cảnh đầy ân huệ được dành cho nhiều mặt giấy trong bốn sách Tin Lành Kinh Thánh. Chúng ta cần thiết dò xem rõ cảnh này với tư cách là tấm gương của Đấng Christ.

Phierơ, Giăng, các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đều giữ Lễ Vượt Qua. Không có ai từ chối rằng “Không cần giữ lễ này nên không giữ.” Trên hết là, Đấng chỉ thị các môn đồ chuẩn bị Lễ Vượt Qua và mong muốn giữ lễ này chính là Đức Chúa Jêsus. Mục đích Đức Chúa Jêsus đến trái đất này là để tha tội cho nhân loại và dẫn dắt đến con đường sự cứu rỗi vĩnh viễn. Nếu là công việc mà Đức Chúa Jêsus thật mong muốn thì đó phải là công việc có liên quan chặt chẽ với sự cứu rỗi, chẳng phải vậy sao?

Tại chỗ giữ lễ tiệc thánh Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus Christ lập giao ước mới mà Ngài đã hứa rằng bánh của Lễ Vượt Qua là thịt Ngài còn rượu nho của Lễ Vượt Qua là huyết Ngài.

Luca 22:19-20 “Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.”

Có lý do Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Ta rất muốn ăn Lễ Vượt Qua nầy.” Vì sự sống đời đời này được ban cho người ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Jêsus (Giăng 6:54), nên Ngài ban sự sống đời đời cho nhân loại thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới.

Lẽ thật mà Đấng Christ đã lập bởi thịt và huyết quý báu của Ngài để cứu chúng ta, là các tội nhân phải chịu sự chết đời đời, chính là Lễ Vượt Qua giao ước mới. Thông qua các đấng tiên tri các thời đại, Đức Chúa Trời đã tiên tri rằng đối với nhân loại thì giao ước mới này quan trọng biết bao.

Ý muốn mà Ngài lập giao ước mớiGiêrêmi 31:31-34 “Đức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa... Đức Giêhôva phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Ysơraên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giêhôva! Vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giêhôva phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.”

Trong tấm lòng của những người dân của Đức Chúa Trời, nhất định phải có luật pháp được gọi là giao ước mới. “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời những người dân giữ giao ước mới. Ta sẽ tha thứ tất thảy mọi tội lỗi của những người có giao ước mới trong tấm lòng.” Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời. Có trường hợp con người không giữ lời mình đã hứa, nhưng Đức Chúa Trời thì nhất định hoàn thành lời hứa Ngài.

Người không ở trong giao ước mới chẳng thể được tha tội. Vì Đức Chúa Trời không hứa cho họ gì cả. Nếu không có Lễ Vượt Qua thì không thể được tha tội, nếu không được tha tội thì không thể đạt được sự sống đời đời, nếu không đạt được sự sống đời đời thì không thể đi vào Nước Thiên Đàng được. Vì thế, Đức Chúa Jêsus đã tuyên bố rằng Lễ Vượt Qua là giao ước mới và Ngài rất mong muốn chúng ta giữ lễ này.

Thế mà có người coi Lễ Vượt Qua chỉ đơn thuần là luật pháp Cựu Ước và chủ trương rằng không giữ Lễ Vượt Qua cũng không sao. Đức Chúa Trời thật mong muốn mà lại họ chủ trương rằng không cần giữ, thì chúng ta có thể coi rằng họ là những người tin vào Đức Chúa Trời một cách chân thật không? Kinh Thánh đã ghi chép rằng “Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài.” (Tít 1:16). Dù họ tự xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại từ chối lẽ thật sự cứu rỗi mà Đức Chúa Jêsus mong muốn và ban cho nhân loại. Thế mà làm sao họ có thể tự xưng là người chăn chân thật và Cơ Đốc nhân chân thật vậy?

Mathiơ 7:21-23 “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”

Giống như chúng ta có thể hiểu biết được thông qua biểu hiện “Ta rất muốn ăn Lễ Vượt Qua nầy.”, thì cũng có thể biết rằng sự giữ Lễ Vượt Qua là ý muốn của Đức Chúa Trời. Satan không thích ý muốn chí thánh của Đức Chúa Trời được truyền bá trên khắp thế giới. Vậy thì chúng ta có thể phân biệt rõ ràng rằng những người liên tục hủy phá giao ước mới mà Đức Chúa Trời đã lập vì hạnh phúc của nhân loại và đối nghịch Ngài một cách toàn diện bằng cách thêm lý thuyết vô lý, đang đứng về phía ai.

Cho nên vào ngày đoán xét, đối với những người kêu “Lạy Chúa, lạy Chúa!”, Đức Chúa Jêsus phán rằng “Ta chẳng biết các người bao giờ.” Lời này có nghĩa rằng Đức Chúa Jêsus không có liên quan gì với họ cả.

Lễ Vượt Qua giao ước mới là lẽ thật cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã làm chứng. Chúng ta không được ngần ngại trong việc rao truyền bởi cớ có những người đối nghịch “lẽ thật trong các lẽ thật” mà Đức Chúa Trời đã khôi phục lại cho chúng ta sau khi huyết hy sinh của các đấng tiên tri đức tin đã bị đổ trong thời đại tối tăm tôn giáo trung cổ.

Hãy rao truyền, hãy thực hiện giao ước mới


Trên thế gian vẫn có nhiều người thậm chí không biết giao ước mới là gì. Chúng ta hãy rao truyền và dạy Lễ Vượt Qua cho gia đình, hàng xóm và người quen xung quanh để làm cho họ có thể đến gần sự sống đời đời. Vì trong Lễ Vượt Qua có lời hứa của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi của nhân loại nên chúng ta phải truyền bá lời hứa này cho mọi dân trên đất.

I Côrinhtô 11:23-26 “Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: Ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. Cũng một lẽ ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”

Bây giờ sứ đồ Phaolô đang rao truyền cái gì cho các thánh đồ Hội Thánh sơ khai? Phaolô đang rao truyền lẽ thật Lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Jêsus lấy bánh và phán rằng nầy là “thân thể Ta” và Ngài lấy chén và phán rằng chén nầy là “sự giao ước mới trong huyết Ta”. Phaolô nói rằng điều mình đã rao truyền không phải là ý kiến của cá nhân mà là điều răn được nhận từ Chúa, và tự xưng mình là “kẻ giúp việc giao ước mới” mà rao truyền giao ước mới (II Côrinhtô 3:6).

Chúng ta giữ Lễ Vượt Qua của giao ước mới cùng với Đức Chúa Trời Cha Mẹ chí thánh trong sự dạy dỗ chân thật của Cha Mẹ. Đức Chúa Trời đã quy định chúng ta - những người có luật pháp của giao ước mới trong tấm lòng là “dân của Ta”, và Ngài trở nên Đức Chúa Trời của chúng ta. Phải là dân của vương quốc của Đức Chúa Trời thì mới được vào Nước Thiên Đàng. Hơn nữa, cũng có lời hứa rằng trong ngày phán xét, Đức Chúa Trời sẽ làm cho tất thảy mọi tai vạ vượt qua các con cái của Đức Chúa Trời, là những người ở trong giao ước mới.

Chúng ta hãy truyền bá ân huệ của Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban cho chúng ta quyền công dân trên trời và dẫn dắt chúng ta được nhận sự sống đời đời và được cứu rỗi thông qua giao ước mới, tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Mặc dù tiên tri giả ngụy biện rằng Lễ Vượt Qua không phải là lẽ thật cứu rỗi, nhưng chúng ta phải biết phân biệt theo quan điểm của Đấng Christ. Khi xem thông qua lời Kinh Thánh thì chúng ta có thể hiểu biết được rằng lý luận và tất thảy mọi sự dạy dỗ của họ là phi Kinh Thánh và vô lý bao nhiêu. Tôi mong rằng chúng ta hãy truyền bá Lễ Vượt Qua giao ước mới, là lẽ thật cứu rỗi, một cách chăm chỉ, và hãy trở thành các người nhà Siôn dâng cảm tạ và vinh hiển lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã mở con đường Nước Thiên Đàng và làm cho chúng ta trở thành dân của Đức Chúa Trời trong giao ước mới.