한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Hãy tìm sự cứu rỗi linh hồn, sự sống đời đời


Kinh Thánh cho biết rằng mục đích của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn (I Phierơ 1:8). Dù tin Đức Chúa Trời mà lại không nhận lãnh được sự cứu rỗi linh hồn thì chính sự ấy là đức tin hư vô, và đó là người đáng thương nhất. Ngài đã phán rằng nơi mà những người không được cứu rỗi sẽ đi chỉ là địa ngục đời đời thôi, nên chúng ta phải dò xem một cách nghiêm túc vấn đề về sự cứu rỗi.

Trên hết là chúng ta phải biết về Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho sự cứu rỗi linh hồn. 2 nghìn năm trước cũng vậy, đã có rất nhiều người xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ đã không nhìn biết Đức Chúa Trời. Đó là bởi có sự khác biệt lớn giữa hình ảnh của Đức Chúa Trời mà bọn họ suy nghĩ với hình ảnh của Đức Chúa Jêsus Christ, là Đức Chúa Trời đến trong xác thịt theo lời tiên tri Kinh Thánh. Xưng rằng có đức tin nhưng lại không chú ý vào lời tiên tri Kinh Thánh thì giống như những người Giuđa ngày xưa đã xử tử Đức Chúa Trời đến xứ Ngài trên thập tự giá, kể cả những người tín ngưỡng ngày nay cũng một lần nữa lại sẽ chống đối Đức Chúa Trời đến trái đất này lần thứ hai vì sự cứu rỗi của nhân loại.

Sự cứu rỗi phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Dù công nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi thế mà lại phủ nhận Kinh Thánh, là sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời thì không được đâu. Thông qua không gian được gọi là Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã công khai hết thảy nguyên tắc liên quan tới sự cứu rỗi.

Nước Thiên Đàng được đi vào chỉ khi có chứng của Đức Chúa Trời


Nội dung căn bản được chứa đựng trong Kinh Thánh là sự cứu rỗi linh hồn, tức là sự sống đời đời. Lý do mà chúng ta phải siêng năng nghiên cứu và dò xem Kinh Thánh là có ở đây.

Giăng 5:39-40 “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!”

Thứ mà chúng ta phải tìm kiếm ở trong Kinh Thánh chính là sự sống đời đời. Cuộc đời rất là ngắn ngủi. Khi kết thúc cuộc đời ngắn ngủi ấy thì sẽ đến giây phút không thể không gặp gỡ Đức Chúa Trời trong lúc không hề hay biết, nên chúng ta phải nhìn trông Nước Thiên Đàng sắp đến và chuẩn bị cho tương lai.

Con đường mà Kinh Thánh cho biết chính là con đường của sự cứu rỗi và là con đường đi vào Nước Thiên Đàng. Chúng ta hãy tìm hiểu xem Kinh Thánh làm chứng rằng người thế nào có thể được đi vào Nước Thiên Đàng.

Mathiơ 7:21 “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.”

Nếu như chẳng phải hễ những kẻ nói “Lạy Chúa, lạy Chúa!” đều được vào Nước Thiên Đàng, thì thật sự chúng ta phải thận trọng với vấn đề cứu rỗi. Nước Thiên Đàng là nơi mà duy chỉ những người làm theo ý muốn của Cha ở trên trời mới được đi vào.

Nơi mà chúng ta có thể tìm ra ý muốn của Cha cũng chính là Kinh Thánh. Chúng ta phải thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh cho biết, và phải gặp gỡ ngay thẳng Đức Chúa Trời - Đấng dẫn dắt vào con đường Nước Thiên Đàng. Kinh Thánh giải thích về chứng hầu cho có thể đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

I Giăng 5:9-12 “Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn; vả, chứng của Đức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về Con Ngài. Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về Con Ngài. Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.”

Khi chúng ta đến trước cánh cửa Nước Thiên Đàng với chứng của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời phán rằng “Ngươi là dân sự Ta.” và Ngài sẽ hầu cho đi vào, còn những người không có chứng thì Ngài hầu cho không được đi vào. Chứng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chính là sự sống đời đời, và sự sống đời đời này có ở trong Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng ta hãy tìm hiểu xem bằng cách nào mà sự sống đời đời có ở trong Đấng Christ được ban cho chúng ta, và bằng cách nào phân biệt giữa người có Con của Đức Chúa Trời với người không có Con của Đức Chúa Trời.

Giăng 6:48-57 “Ta là bánh của sự sống... Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta... Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại... Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.”

2 nghìn năm trước, Đức Chúa Trời mặc xác thịt mà đến trái đất này và đích thân dạy dỗ về phương pháp được nhận sự sống đời đời. Đức Chúa Jêsus đã phán rằng chính Ngài là bánh của sự sống, và rằng người ăn Đức Chúa Jêsus thì trở nên sự tồn tại có sự sống đời đời. Lời Ngài phán rằng “Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong người.” cùng với lời phán trong I Giăng rằng “Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống.” là phần nhất quán với nhau.

Người không ăn thịt của Đức Chúa Jêsus cùng không uống huyết của Đức Chúa Jêsus thì không có sự sống đời đời. Không có sự sống đời đời, thì cũng không với chứng mà Đức Chúa Trời ban cho, sẽ không thể không thuộc vào nhóm người chỉ môi miệng kêu rằng “Lạy Chúa, lạy Chúa!” Nước Thiên Đàng là nơi không có sự chết nữa, nên duy chỉ những người có sự sống đời đời mới có thể ngụ ở nơi đó. Cho nên, người không được hứa sự sống đời đời tuyệt đối không thể đi vào Nước Thiên Đàng. Để nhận được sự sống đời đời, là chứng của Đức Chúa Trời, thì phải ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Jêsus.

Chứng của sự sống đời đời - Lễ Vượt Qua


Để đi vào Nước Thiên Đàng thì cần thiết chứng xác thực của Đức Chúa Trời mà nhất quán với Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã cho biết về phương pháp có thể ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Jêsus cũng thông qua Kinh Thánh.

Mathiơ 26:17-19, 26-28 “Trong ngày thứ nhứt ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua... Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”

Đức Chúa Jêsus hầu cho các môn đồ dọn Lễ Vượt Qua, và Ngài đã trang trí giây phút cuối cùng trong cuộc đời làm Tin Lành bởi Lễ Vượt Qua. Bởi vì Ngài đã chứa đựng phương pháp có thể ăn thịt và huyết quý báu của chính Ngài trong nghi thức Lễ Vượt Qua, nên thông qua Lễ Vượt Qua, nhân loại mới có thể ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Jêsus. Rốt cuộc Lễ Vượt Qua giao ước mới mà hầu cho được nhận lãnh sự sống đời đời chính là chứng trong số các chứng mà được tạo thành bởi lời hứa của Đức Chúa Trời.

Ngài đã phán rằng nếu không ăn thịt của Con Người và không uống huyết của Con Người thì không có sự sống, nên đối với người không giữ Lễ Vượt Qua, há có sự cứu rỗi sao? Chỉ với đức tin mặc nhiên mà tin chắc vào sự cứu rỗi thì không được đâu. Phải có chứng của sự cứu rỗi mà Kinh Thánh kiểm chứng.

Luca 22:7-15, 19-20 “Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus sai Phierơ và Giăng đi, mà phán rằng: Hãy đi dọn lễ Vượt qua cho chúng ta ăn... Hai môn đồ đi, quả gặp những điều như Ngài đã phán, bèn dọn lễ Vượt qua. Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn... Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.”

Đức Chúa Jêsus, là Đấng mà sang đến ngày hôm sau phải bị đóng đinh trên thập tự giá, đã tuyên bố giao ước của sự sống vào Lễ Vượt Qua. Trong lời này mà Ngài phán rằng “Ta rất muốn ăn Lễ Vượt Qua.” lộ rõ như thật tấm lòng da diết của Đức Chúa Jêsus muốn cứu rỗi chúng ta.
Chúng ta phải được sáng tạo mới bởi thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus thông qua lẽ thật Lễ Vượt Qua thì mới có thể được nhận lãnh sự sống đời đời và đi vào Nước Thiên Đàng, nên Đức Chúa Jêsus đã rất muốn ăn Lễ Vượt Qua với các môn đồ đến vậy. Trong giao ước mới mà chính Ngài lập ra bởi thịt và huyết có chứa đựng tấm lòng khẩn thiết của Đức Chúa Jêsus, là Đấng muốn cứu rỗi nhân sinh nhân loại chúng ta, là các tội nhân, và đón vào Nước Thiên Đàng.

Người giữ giao ước mới, họ sẽ làm dân Ta


Các sứ đồ cũng giữ một cách quý trọng Lễ Vượt Qua giao ước mới mà đích thân Đức Chúa Jêsus dựng nên. Duy chỉ những người thực hiện lẽ thật giao ước mới thể này với đức tin mới có thể đi đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Về điều này thì Đức Chúa Trời đã nhấn mạnh lặp đi lặp lại trong sách Giêrêmi rồi.

Giêrêmi 31:31-33 “Đức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa. Giao ước nầy sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Êdíptô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó, Đức Giêhôva phán vậy. Đức Giêhôva phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Ysơraên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.”

Đức Chúa Trời tuyên bố giao ước mới, và phán rằng Ngài sẽ làm Đức Chúa Trời của những người có luật pháp của giao ước mới được ghi chép trong lòng. Nói cách khác, Ngài đã phán rằng sẽ làm Đức Chúa Trời của những người dân ở trong lẽ thật giao ước mới, chứ đã không phán rằng sẽ làm Đức Chúa Trời của những người kêu rằng “Lạy Chúa, lạy Chúa!” Cánh cửa Nước Thiên Đàng được mở đối với những người làm theo ý muốn của Cha. Đức Chúa Trời đã phán rõ ràng rằng nếu không ăn thịt và không uống huyết của Đức Chúa Jêsus thì không có sự sống; thế mà lại lập ra lý luận rằng dù không ăn cũng nhận lấy được sự sống đời đời, trái ngược với lời của Đức Chúa Trời, và dẫn dắt muôn dân thì đó là tình cảnh cực kỳ nguy hiểm không những bản thân mình, mà còn đóng cửa Nước Thiên Đàng và lôi kéo kể cả linh hồn những người khác vào địa ngục nữa. Những người thể ấy toàn bộ đều bị chặn lại ở trước cánh cửa Nước Thiên Đàng. Cho nên, dù họ đã nhân danh Chúa mà nói tiên tri, cũng đuổi quỉ, và cũng làm nhiều phép lạ, thế mà vẫn xảy ra tình huống Đức Chúa Jêsus phán rằng “Ta chẳng biết các ngươi bao giờ.” (Mathiơ 7:21-23).

Đã được phán rằng chứng của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời, và sự sống đời đời này thì Ngài ban cho thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới. Tùy vào sự có hay không có trong lòng luật pháp lẽ thật giao ước mới mà Đức Chúa Trời phân biệt giữa người là dân của Đức Chúa Trời với người không phải dân Ngài. Những người ở trong giao ước mới là dân của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của những người giữ giao ước mới.

Không nên bởi phán đoán của loài người mà nhìn trông Đức Chúa Trời. Những người đã từng tự phụ rằng mình tin sốt sắng vào Đức Chúa Trời lại không tin vào Đức Chúa Trời đến trái đất này trong xác thịt và đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Lịch sử đã qua này là hình bóng cho chúng ta đang sống vào thời đại này. Phải dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng (I Côrinhtô 2:13). Khi nhìn trông Đức Chúa Trời, là Đấng thiêng liêng, thông qua Kinh Thánh, là lời thiêng liêng của Đức Chúa Trời, thì phải đến lúc ấy mới có thể phát hiện ra Đức Chúa Trời chân thật.

Lễ Vượt Qua mà phải giữ vì sự cứu rỗi vào thời đại cuối cùng


Chúng ta phải tìm sự sống đời đời, là sự cứu rỗi linh hồn. Tìm sự sống đời đời nên chẳng phải đã gặp gỡ Đức Chúa Trời, là Đấng ngụ ở trong Siôn hay sao? Kinh Thánh cho biết rằng Đấng ban sự sống đời đời cho muôn dân bởi lẽ thật Lễ Vượt Qua giao ước mới chính là Đức Chúa Trời chúng ta.

Êsai 25:6-9 “Đức Giêhôva vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc, tại trên núi nầy, một tiệc yến đồ béo, một diên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. Tại trên núi nầy Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân, và cái màn che phủ mọi dân tộc. Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời... Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giêhôva; chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài!”

Sự nuốt sự chết đời đời nếu biểu hiện theo cách khác thì có nghĩa là “sự sống đời đời”. Rượu nho nuốt sự chết là rượu nho Lễ Vượt Qua được giao ước bởi huyết của Đấng Christ, được giải thích là “rượu nho lưu giữ lâu” với ý nghĩa là “Lễ Vượt Qua không được giữ suốt năm tháng lâu dài”.

Lễ Vượt Qua giao ước mới mà Đức Chúa Jêsus lập nên đã tiếp tục được kế thừa bởi các sứ đồ, nhưng kể từ cuối thời đại sứ đồ, lẽ thật của sự sống này đã bắt đầu bị hủy phá bởi kẻ thù ma quỉ. Điều này đã được tiên tri trong Kinh Thánh thông qua đấng tiên tri Đaniên hoặc sứ đồ Phaolô rồi. Rốt cuộc vào năm 325 SCN, Lễ Vượt Qua đã bị xóa bỏ một cách chính thức thông qua hội nghị tôn giáo Nicaea. Ấy là loài người đã tự ý xóa bỏ luật pháp mà Đức Chúa Trời đã quy định.

Kinh Thánh tiên tri rằng Đấng nuốt sự chết và ban cho sự sống đời đời bởi rượu nho Lễ Vượt Qua lưu giữ lâu chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta chờ đợi. Chúng ta phải trông cậy sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho sự sống đời đời bởi Lễ Vượt Qua giao ước mới.

Giống như câu quảng cáo nọ rằng “Sự lựa chọn chốc lát quyết định mười năm.”, sự lựa chọn chốc lát quyết định sự đời đời. Chúng ta đừng bị lừa bởi dị thuyết hư vô của những người nói rằng dù không có chứng của Đức Chúa Trời cũng có sự cứu rỗi, và phải biết phân biệt điều mà Đức Chúa Trời làm thức tỉnh là gì thông qua Kinh Thánh. Hãy nhận lấy chứng xác thực thông qua lời của Đức Chúa Trời, và phải có niềm tin chắc chắn về sự cứu rỗi thông qua chứng mà Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta phải tin tuyệt đối vào sự thật rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và trong đó có con đường của sự cứu rỗi và con đường Nước Thiên Đàng.

Giống như kính hiển vi hay kính viễn vọng cho thấy thế giới không thể nhận biết bằng mắt thường, lời của Đức Chúa Trời đóng vai trò mở ra linh nhãn chúng ta hầu cho có thể nhìn thấy thế giới thiêng liêng. Chúng ta phải trở thành các con cái Siôn thông qua Kinh Thánh mà nhìn thấy Nước Thiên Đàng, cũng hiểu biết Đức Chúa Trời, và cũng nhận lấy được sự sống đời đời.

Ở nơi không giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới, thì không có Đức Chúa Trời cũng không có sự cứu rỗi. Ban sự sống đời đời cho người giữ giao ước mới là lời hứa của Đức Chúa Trời, thế mà nếu làm méo mó và làm biến đổi lời hứa ấy tùy theo sự giải nghĩa của loài người thì tuyệt đối không được. Ở trong Siôn có Lễ Vượt Qua giao ước mới, mong chúng ta hãy gặp gỡ Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, và hãy tán dương đời đời Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho chúng ta sự sống thông qua Lễ Vượt Qua của sự sống đời đời, nhờ đó hãy trở nên các người nhà Siôn có thể đạt đến sự cứu rỗi Nước Thiên Đàng.