한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Đức Chúa Trời Mẹ

Trong Kinh Thánh, Ápraham biểu tượng cho Đức Chúa Trời, nên Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta có thể nhận được cơ nghiệp Nước Thiên Đàng như thế nào thông qua lịch sử của gia đình Ápraham.

Người được nhận cơ nghiệp của gia đình Ápraham là Ysác. Dù Ápraham có con là Íchmaên được sanh bởi Aga, nhưng Đức Chúa Trời đã không cho phép Íchmaên được hưởng cơ nghiệp, mà cho phép cơ nghiệp được ban cho Ysác, là con trai được sanh ra bởi Sara. Đó là bởi Ysác là con của Sara, người tự chủ. Thông qua lịch sử này, chúng ta có thể biết rằng cơ nghiệp Nước Thiên Đàng được ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời Mẹ.

Đấng An Xang Hồng đã dạy dỗ và cho chúng ta biết về tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ, là Sự Mầu Nhiệm trong những sự mầu nhiệm được giấu kín trong Kinh Thánh.

Vậy, chúng ta hãy tìm hiểu lời tiên tri liên quan đến “Lịch Sử của Gia Đình Ápraham và Mẹ” mà Đấng An Xang Hồng dạy dỗ.


Ápraham là Biểu Tượng Cho Đức Chúa Trời

Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu xem trong Kinh Thánh, Ápraham là nhân vật biểu tượng cho ai.

Luca 16:19-31 “… Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Ápraham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi Âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Ápraham, và Laxarơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Ápraham tổ tôi…””

Như các bạn biết rõ, đây là lời ví dụ về người nghèo Laxarơ và người giàu. Lời này cho thấy nội dung Laxarơ chết và được đi vào Nước Thiên Đàng, còn người giàu cũng chết nhưng bị đi xuống địa ngục và phải chịu đau đớn. Nhưng trong ví dụ này có nội dung mà chúng ta lấy làm kỳ lạ và nghi ngờ là rõ ràng sau khi chết Laxarơ chắc chắn phải được đem để vào lòng của Đức Chúa Trời, vậy mà Kinh Thánh lại nói rằng Laxarơ được đem để vào lòng Ápraham.

Và nơi mà người giàu bị đi xuống sau khi chết là địa ngục, ở phía xa người giàu nhìn thấy và gọi Đức Chúa Trời, mà Kinh Thánh lại nói rằng người giàu trông thấy Ápraham bèn kêu lên rằng “Hỡi Ápraham tổ tôi”.
Ở thế giới linh hồn, Ai là Đấng có thể được gọi là Cha? Duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể được gọi là Cha thôi.

Vậy thì Ápraham biểu tượng cho ai đây? Ápraham chính là nhân vật biểu tượng cho Đức Chúa Trời. Theo đó cơ nghiệp của gia đình Ápraham biểu tượng cho cơ nghiệp vương quốc của Đức Chúa Trời, tức là của Nước Thiên Đàng.


Người Kế Tự của Gia Đình của Ápraham, Ysác

Vậy, hãy tìm hiểu xem ai là người kế tự trong gia đình Ápraham.

Trong gia đình Ápraham, đã có ba người có thể được thừa hưởng cơ nghiệp. Thứ nhất là Êliêse, thứ hai là Íchmaên, và thứ ba là Ysác. Trong ba người này, ai là người kế tự của Ápraham? Đó chính là Ysác.

Hãy tìm hiểu lý do xem tại sao Ysác đã có thể trở thành người kế tự của Ápraham.

Sáng Thế Ký 15:1-4 “… Ápram thưa rằng: Lạy Chúa Giêhôva, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Êliêse, người Đamách. Ápram lại nói rằng: Nầy, Chúa làm cho tôi tuyệt tự; một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Đức Giêhôva bèn phán cùng Ápram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi.”

Đương thời, Ápraham đã nhiều tuổi mà vẫn không có con. Nên Ápraham đã tiến cử Êliêse, kẻ tôi tớ, làm người kế nghiệp của mình. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã không cho phép, và phán rằng người ở trong gan ruột của Ápraham ra, sẽ là người kế nghiệp của Ápraham. Sau đó Íchmaên đã được sanh ra bởi Ápraham và Aga, là con đòi của Sara.

Sáng Thế Ký 16:1-15 “Vả, Sarai, vợ của Ápram, vẫn không sanh con; nàng có một con đòi Êdíptô, tên là Aga. Sarai nói cùng Ápram rằng: Nầy, Đức Giêhôva đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng. Ápram bèn nghe theo lời của Sarai… Rồi nàng Aga sanh được một con trai; Ápram đặt tên đứa trai đó là Íchmaên.”

Như các bạn thấy, Íchmaên được sanh ra cho Ápraham thông qua con đòi Aga, và Ápraham đã tiến cử Íchmaên làm người thừa hưởng cơ nghiệp của mình, lên Đức Chúa Trời.

Sáng Thế Ký 17:18-19 “Ápraham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Íchmaên vẫn được sống trước mặt Ngài! Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sara, vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Ysác. Ta sẽ lập giao ước cùng nó, để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó.”

Khi Ápraham thưa lên Đức Chúa Trời rằng “Chớ chi Íchmaên vẫn được sống trước mặt Ngài!” thì Đức Chúa Trời đã từ chối và không cho phép Íchmaên được trở thành người kế tự của Ápraham. Thay vào đó Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ysác sẽ được sanh ra bởi thân thể của Sara, là vợ cả.

Theo lời hứa, Ysác đã được sanh ra, và giữa ba người là Êliêse, Íchmaên và Ysác, thì duy chỉ Ysác, là người xuất hiện cuối cùng, đã được lựa chọn làm người kế tự của Ápraham.


Mẹ, Yếu Tố Quyết Định của Người Kế Tự

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do Đức Chúa Trời lựa chọn Ysác làm người kế tự.

Êliêse có cha không phải là người tự do, có mẹ cũng không phải là người tự do. Cả hai đều là đầy tớ. Đó là lý do Đức Chúa Trời không cho phép Êliêse làm người kế tự của Ápraham.

Íchmaên có cha là Ápraham, là người tự do, nhưng lại có mẹ là Aga, là đầy tớ chứ không phải là người tự do. Đó là lý do Đức Chúa Trời không cho phép Íchmaên làm người kế tự của Ápraham.

Tuy nhiên, Ysác thì thế nào? Ysác có cha là Ápraham, là người tự do, có mẹ là Sara, cũng là người tự do. Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa Íchmaên và Ysác, và đó cũng chính là lý do Ysác được lựa chọn làm người kế tự của Ápraham.

Đương thời, nước Ysơraên có chế độ con trưởng kế nghiệp. Như các bạn biết rõ, theo chế độ này thì con trưởng của một gia đình sẽ được thừa kế tài sản của người cha. Và vì Íchmaên nhiều tuổi hơn Ysác, nên nếu người thừa kế được quyết định duy chỉ theo chế độ phụ hệ, thì Íchmaên đã trở thành người kế tự. Nhưng dù là con trưởng mà Íchmaên đã không thể trở thành người kế tự. Đó là bởi mẹ của Íchmaên là đầy tớ chứ không phải là người tự do. Thông qua sự thật này chúng ta có thể biết rằng yếu tố quyết định của người kế tự chính là mẹ.

Điều chúng ta phải chú ý là đây không đơn thuần chỉ là lịch sử đã qua của một gia đình. Như các bạn biết rõ, Kinh Thánh không phải là câu chuyện về cuộc đời của một cá nhân hoặc một gia đình. Ấy vậy mà Đức Chúa Trời đã ghi chép và đề cập rất nhiều lần về lịch sử của một gia đình ấy trong Kinh Thánh. Trên thực tế, lịch sử như vậy là một hình bóng của việc sẽ xảy ra. Lịch sử của gia đình của Ápraham cũng giống như vậy. Đức Chúa Trời đã ghi chép lịch sử của gia đình của Ápraham như là một lời tiên tri cho biết rằng ai sẽ có thể trở thành người kế tự của Đức Chúa Trời.

Thông qua gia đình của Ápraham, chúng ta có thể xác minh được sự thật rằng mẹ chính là yếu tố quyết định cuối cùng định ra người kế tự. Giống như Ysác có thể trở thành người kế tự của Ápraham là bởi mẹ của mình, tức là người nữ tự chủ Sara, giờ chúng ta cũng có thể trở thành người kế tự của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta, là Người Nữ Tự Chủ. Duy chỉ những người tin vào Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta, là Người Nữ Tự Chủ, tức là duy chỉ những con cái được sanh ra bởi giao ước mới mới có thể được thừa kế cơ nghiệp của Đức Chúa Trời Cha của chúng ta, tức là Nước Thiên Đàng. Chúng ta hãy cùng tìm thêm một lời nữa làm chứng về Mẹ của chúng ta.

Galati 4:22-31 “Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta… Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa. Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó; vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.”

Như các bạn đã thấy, Kinh Thánh nói rõ ràng rằng chúng ta chẳng phải con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Khi ấy, Íchmaên có mẹ là Aga, là người nữ tôi mọi chứ không phải là người nữ tự chủ, thế nên Íchmaên đã không thể được thừa hưởng sản nghiệp của cha mình. Tuy nhiên, Ysác có mẹ là Sara, là người nữ tự chủ, nên Ysác đã có thể trở thành người kế tự của Ápraham. Giờ Kinh Thánh đang làm chứng rằng chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa, là con cái của Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta, là Người Nữ Tự Chủ.

Ngày nay, trên thế gian này cũng có ba loại người đang sinh sống, đó là những người giống như Êliêse, những người giống như Íchmaên, và những người giống như Ysác.

Loại người thứ nhất là những người không tín ngưỡng, không tin vào Đức Chúa Trời Cha, cũng chẳng tin vào Đức Chúa Trời Mẹ nữa.

Loại người thứ hai là những người chỉ tin vào Đức Chúa Trời Cha, mà không tin vào Đức Chúa Trời Mẹ.

Loại người thứ ba là những người tin vào cả Đức Chúa Trời Cha lẫn Đức Chúa Trời Mẹ nữa. Suy nghĩ đến ba ứng cử viên trong gia đình Ápraham, thì thấy rằng ai có thể được thừa kế Nước Thiên Đàng? Chẳng cần phải nói cũng có thể biết rằng đó là loại người thứ ba, là những người như Ysác.

Các bạn muốn thuộc vào loại người nào? Giả sử các bạn muốn thuộc vào loại người như Ysác thì duy chỉ phải trở thành con cái của Người Nữ Tự Chủ. Nói cách khác, các bạn phải tin và tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta, là Người Nữ Tự Chủ. Kinh Thánh đang làm chứng về điều đó.

Đức Chúa Trời phán rằng “Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết (Ôsê 4:6)”. Các bạn nghĩ rằng sự thông biết được nhắc đến ở đây là sự thông biết gì? Đó chính là sự thông biết hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời là Cha và Mẹ, và đang tiếp nhận Hai Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời Êlôhim, và lại cũng đang tin chắc rằng Mẹ của chúng ta chính là Đức Chúa Trời đang ban sự cứu rỗi cho chúng ta cùng với Cha. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể nói rằng chúng ta đã có sự thông biết hiểu biết về Đức Chúa Trời, và không trở thành người dân bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết.

Kinh Thánh cho biết rằng Đức Thánh Linh chính là Đấng An Xang Hồng, còn Vợ Mới chính là Mẹ Giêrusalem. Mong các bạn hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh Đấng An Xang Hồng, và Vợ Mới Mẹ Giêrusalem, là Đấng ban cho nước sự sống vào thời đại cuối cùng này, để được đi vào Nước Thiên Đàng dư dật.