한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Đức Chúa Trời Mẹ

Hêbơrơ 8:5 “Sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi.”

Tất thảy mọi chế độ dưới đất đều là hình và bóng của những sự ở trên trời. Chế độ gia đình cũng giống như vậy. Đấng An Xang Hồng cho chúng ta biết về chế độ gia đình Nước Thiên Đàng thông qua chế độ gia đình dưới đất, và cũng lại cho biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ thông qua chế độ gia đình nữa.

Tất thảy mọi sự ở thế giới linh hồn đều được phản chiếu bởi những sự trên trái đất này. Nói cách khác, tất thảy mọi thứ dưới đất là bóng, còn những thứ trên trời là thực thể của những thứ dưới đất.

Sở dĩ Đức Chúa Trời đặt ra chế độ gia đình dưới đất này là để cho chúng ta biết rằng cũng có chế độ gia đình trên trời nữa. Và sở dĩ Đức Chúa Trời đặt cha, mẹ và con cái làm thành viên của chế độ gia đình là để cho chúng ta biết rằng trên trời cũng có Cha, Mẹ và con cái nữa. Đó chính là sự quan phòng của Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết rằng trên trời không chỉ có Đức Chúa Trời Cha mà cũng có Đức Chúa Trời Mẹ nữa.

Các bạn không muốn trở thành thành viên của gia đình Nước Thiên Đàng sao? Hãy tìm hiểu phương pháp có thể trở thành thành viên của gia đình Nước Thiên Đàng?


“Chỗ Ở” (Nhà)

Khi nghe từ “gia đình” điều các bạn nghĩ đến trước tiên nhất là gì? Chẳng phải đó chính là chỗ ở, tức là nhà, hay sao? Đức Chúa Jêsus cũng đã rất nhiều lần đề cập đến “chỗ ở (nhà)”.

Giăng 14:1-3 “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cùng các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

Đức Chúa Jêsus đã phán rõ ràng là có nhà Cha. Giờ, nhà đã được chuẩn bị. Vậy, các thành viên trong nhà ấy là những ai? Chế độ gia đình trong Kinh Thánh là chế độ gia trưởng. Giống như chế độ gia trưởng của Hàn Quốc thì thành viên quan trọng nhất chính là cha. Theo đó, có cha trong gia đình dưới đất thì cũng phải có Cha ở trên trời nữa.


Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng

Hãy xác minh xem có Cha của chúng ta ở trên trời không.

Hêbơrơ 12:9 “Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kinh sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?”

Mathiơ 6:9 “Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời…”

Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời ở trên trời là Cha chúng ta. Chúng ta đã biết rằng giống như có cha về phần xác của chúng ta dưới trái đất này, thì lại cũng có Cha về phần hồn của chúng ta ở trên trời.

Ngài chính là Đấng An Xang Hồng.


Con Cái của Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng

Tiếp theo, trong gia đình còn có ai? Tất nhiên các bạn đều nghĩ đến mẹ. Tuy nhiên, trước khi suy nghĩ về mẹ thì chúng ta phải nghĩ đến tư cách của cha. Không một ai có thể được gọi là cha nếu không có con cái.

Dù một người nào đó đã được 40 tuổi hoặc 50 tuổi, nhưng nếu không có con cái thì ai sẽ gọi người đó là cha đây? Cha là từ xưng hô được gọi duy chỉ bởi con cái.

Theo đó, trong gia đình nhất định phải có con cái. Hãy tìm hiểu xem Đức Chúa Trời Cha của chúng ta có con cái không.

Mathiơ 12:46 “Khi Đức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài. [Có người thưa cùng Ngài rằng: Đây nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy.] Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta! Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.”

Tại đây, chúng ta thấy từ “anh em, chị em”. Giống như chúng ta có anh em, chị em về phần xác, thì cũng có anh em, chị em về phần hồn. Các con cái gọi Đức Chúa Trời là Cha, nhất định phải là những người làm theo ý muốn của Cha trên trời.

Trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta là các con cái của Đức Chúa Trời Cha giữ ngày Sabát, Lễ Vượt Qua v.v…, là ý muốn của Cha trên trời, theo lời dạy dỗ của Đấng An Xang Hồng, và chúng ta là các anh em chị em với nhau.


Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem

Cho tới giờ chúng ta đã tìm hiểu về Cha và con cái của Đức Chúa Trời trong số các thành viên của gia đình Nước Thiên Đàng. Vậy thì còn lại ai nữa? Đúng vậy. Đó là Mẹ.

Galati 4:25-26 “Vả, Aga, ấy là núi Sinai, trong xứ Arabi; khác nào như thành Giêrusalem bây giờ, thành đó với con cái mình đều làm tôi mọi. Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.”

Trong Galati chương 4, chúng ta có thể phát hiện ra từ “Mẹ chúng ta”. “Mẹ” ở đây là Mẹ của “chúng ta”. Vậy thì “chúng ta” chỉ ra ai? Đó chính là các con cái tin Đức Chúa Trời. Tức là câu này cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Mẹ ở trên trời có tồn tại.

Giờ, chúng ta đã tìm hiểu tất thảy các thành viên của gia đình, và cũng đã xác minh rằng chúng ta có gia đình về phần hồn ở trên trời. Giống như gia đình về phần xác có cha, anh em, chị em và mẹ thì chúng ta phải tin rằng ở trên trời cũng có Cha về phần hồn, anh em, chị em về phần hồn, và Mẹ về phần hồn nữa.


Thành Viên của Gia Đình Được Kết Nối Bởi Quan Hệ Huyết Thống

Gia đình có mối liên quan với nhau bởi cái gì? Đó là huyết. Gia đình được kết nối với nhau bởi huyết.

Giống như con cái về phần xác thừa hưởng thịt và huyết của cha mẹ về phần xác thì con cái về phần hồn cũng được thừa hưởng thịt và huyết của Cha Mẹ về phần hồn. Gia đình về phần xác là mối quan hệ được kết nối bởi huyết về phần xác thì gia đình trên trời là mối quan hệ được kết nối bởi huyết trên trời. Bởi vì những sự dưới đất này là hình và bóng của những sự ở trên trời.

Giăng 6:53-54 “Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết của Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.”

Đức Chúa Jêsus cho chúng ta ăn thịt và uống huyết của Ngài, nhờ đó chúng ta được thừa hưởng thịt và huyết của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, và dòng huyết ấy đang chảy trong thân thể chúng ta. Duy chỉ Đức Chúa Trời mới có sự sống đời đời. Thịt và huyết của Đức Chúa Trời mà ban cho sự sống đời đời nay đã được cho phép cho thảy mọi chúng ta, là con cái của Ngài. Nhờ đó, chúng ta đã trở thành tồn tại sống đời đời, và được gọi Đức Chúa Trời là “Aba Cha”.


Quyền Thế Trở Thành Con Cái của Cha An Xang Hồng

Vậy thì, chúng ta được cho phép quyền thế trở thành con cái của Đức Chúa Trời thông qua lẽ thật nào? Hãy tìm hiểu xem chúng ta có thể thừa hưởng thịt và huyết của Đức Chúa Trời Cha chúng ta bằng cách nào?

Mathiơ 26:17-19 “Trong ngày thứ nhứt ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua.” Hãy chuyển sang câu 26.

Mathiơ 26:26-28 “Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”

Như vậy, bánh của Lễ Vượt Qua là thân thể (thịt) của Đức Chúa Jêsus, còn rượu nho của Lễ Vượt Qua là huyết của Đức Chúa Jêsus. Bởi ăn bánh và uống rượu nho của Lễ Vượt Qua mà chúng ta được thừa hưởng thịt và huyết của Đức Chúa Trời, nhờ đó được trở thành con cái của Đức Chúa Trời.

Đấng đã lại đem đến Lễ Vượt Qua vào thời đại cuối cùng này chính là Đấng An Xang Hồng. Đấng An Xang Hồng chính là Cha phần hồn của chúng ta, là Đấng đem đến Lễ Vượt Qua hầu cho kết nối mối quan hệ huyết thống phần hồn. Mẹ phần hồn là Đức Chúa Trời chân thật, đã sanh ra và dưỡng dục chúng ta.

Thưa các bạn! Các bạn không muốn trở thành thành viên của gia đình phần hồn trên trời sao? Mong tất thảy các bạn đều được thừa hưởng thịt và huyết của Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới, nhờ đó được trở thành các con cái của Đức Chúa Trời được thừa kế đất nước của Đức Chúa Trời.