한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Đấng Christ Tái Lâm

Kinh Thánh là sách tiên tri làm chứng về Đấng Christ. Trong rất nhiều chứng cớ ấy, chúng ta có thể nhận biết về Đấng Christ Tái Lâm, tức là Đấng An Xang Hồng thông qua tồn tại của Mênchixêđéc.

Thông qua “Ban của Mênchixêđéc”, chúng tôi khẩn thiết mong các bạn hãy hiểu rõ tại sao Đấng An Xang Hồng là Đức Chúa Trời, và tại sao Hội Thánh của Đức Chúa Trời lại tiếp nhận Đấng An Xang Hồng làm Đấng Cứu Chúa, để có thể cùng với chúng tôi đứng vào hàng ngũ cứu rỗi.

Năm 1920 TCN, Mênchixêđéc, vua Salem, là thầy tế lễ duy nhất chúc phước cho Ápram bởi bánh và rượu nho, và là người không có cha, không mẹ, không gia phổ. Kinh Thánh tiên tri rằng Đấng Christ Tái Lâm sắp đến, sẽ phải đến theo ban của Mênchixêđéc, thế thì lời này có nghĩa rằng nếu là Đấng Christ Tái Lâm thì nhất định phải đến theo ban của Mênchixêđéc. Nói cách khác, chỉ có duy nhất một Đấng mà chúng ta phải tiếp nhận trong số rất nhiều người tự chủ trương rằng bản thân mình là Đấng Christ Tái Lâm trên thế gian này, và đó chính là Đấng đến theo ban của Mênchixêđéc.

Trên toàn thế giới, Đấng độc nhất vô nhị đến theo ban của Mênchixêđéc chính là Đấng An Xang Hồng. Vì thế các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang tiếp nhận Đấng An Xang Hồng, Đấng đến theo ban Mênchixêđéc theo lời tiên tri Kinh Thánh, là Đức Chúa Trời.

“Ban của Mênchixêđéc” là gì mà Đức Chúa Trời lại phán rằng Đấng đến theo ban của Mênchixêđéc chính là Đấng Christ vậy?

Liệu Đấng An Xang Hồng mà các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin vào, có thật là Đấng Christ Tái Lâm đến theo ban của Mênchixêđéc không?


Khởi Nguyên của Mênchixêđéc

Hêbơrơ 5:11 “Về sự đó (về Mênchixêđéc), chúng ta có nhiều điều nên nói, và khó cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu.”

Tại sao dù có nhiều điều để nói về Mênchixêđéc nhưng lại khó cắt nghĩa vậy? Thế thì trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu về khởi nguyên của Mênchixêđéc.

Sáng Thế Ký 14:18-20 “Mênchixêđéc, vua Salem, sai đem bánh và rượu ra. Vả, vua nầy là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Ápram và nói rằng… Đoạn, Ápram lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua đó.”

Mênchixêđéc, vua Salem, đã tiếp đón Ápram đang trên đường thắng trận trở về, và cầu chúc phước lành cho Ápram bởi bánh và rượu nho. Thế nên, Ápram đã lấy một phần mười mà dâng cho Mênchixêđéc.

Khi nghiên cứu Kinh Thánh, có một sự thật chúng ta phải ghi nhớ là Cựu Ước là hình bóng, còn Tân Ước là thật thể. Theo đó nếu Mênchixêđéc hình bóng tồn tại, thì Mênchixêđéc thực thể cũng nhất định phải tồn tại.


Đức Chúa Jêsus Đến Theo Lời Tiên Tri về Mênchixêđéc

Vậy, hãy tìm hiểu xem Mênchixêđéc thực thể là ai.

Mathiơ 26:26-28 “Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”

Vào thời Tân Ước, Đức Chúa Jêsus đã chúc phước bởi bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua. Mênchixêđéc phần xác thời Cựu Ước đã chúc phước phần xác cho Ápram bởi bánh và rượu nho, và Đức Chúa Jêsus, là Mênchixêđéc phần hồn, đã chúc phước sự sống đời đời bởi bánh và rượu nho Lễ Vượt Qua. Cho nên, Mênchixêđéc là nhân vật biểu tượng cho Đức Chúa Jêsus.

Hêbơrơ 5:8-10 “Dầu Ngài là Con… lại có Đức Chúa Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mênchixêđéc.”

Thông qua lời này, chúng ta có thể dễ dàng biết được sự thật rằng Đức Chúa Jêsus chính là Mênchixêđéc.


Giải Nghĩa về Mênchixêđéc

Tuy nhiên, sứ đồ Phaolô đã nói rằng rất khó cắt nghĩa về Mênchixêđéc. Chúng ta có thể phát hiện ra nguyên nhân ấy trong câu Kinh Thánh dưới đây.

Hêbơrơ 7:1-4 “Vả, Mênchixêđéc đó… không có cha, không mẹ, không gia phổ; không có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời, như vậy là giống Con Đức Chúa Trời, - Mênchixêđéc nầy làm thầy tế lễ đời đời vô cùng.”

1) Không có cha, không mẹ: Kinh Thánh công nhận người có đức tin là cha, mẹ (Mathiơ 12:50). Theo đó lời này có nghĩa là Mênchixêđéc sẽ sanh ra trong gia đình không có đức tin. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm đã sanh ra trong gia đình có cha Giôsép và mẹ Mari đều có đức tin.

2) Không gia phổ: Trong Kinh Thánh, gia phổ có nghĩa là 12 chi phái của Ysơraên. Theo đó, lời “không gia phổ” có nghĩa là Mênchixêđéc phải sanh ra là người ngoại bang. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus có gia phổ thuộc chi phái Giuđa (Mathiơ 1:1).

Đây là những điểm khó hiểu về Mênchixêđéc vào thời ấy.


Đức Chúa Jêsus Tái Lâm Đấng An Xang Hồng Đến Theo Lời Tiên Tri Mênchixêđéc

Cho nên, Đức Chúa Jêsus nhất định phải tái lâm để làm ứng nghiệm điều kiện về Mênchixêđéc được ghi chép trong Hêbơrơ chương 7. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Jêsus sẽ đến lần thứ hai.

Hêbơrơ 9:28 “Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.”

Và Đức Chúa Jêsus Tái Lâm phải đến theo lời tiên tri về Mênchixêđéc, và làm ứng nghiệm các điều kiện sau.

1) Ngài phải chúc phước sự sống đời đời bởi bánh và rượu nho theo ban của Mênchixêđéc.
2) Ngài phải sanh ra trong gia đình không có đức tin, vì được chép rằng không có cha, không mẹ.
3) Ngài phải đến với tư cách là người ngoại bang theo lời tiên tri không gia phổ.
4) Ngài nhất định phải là Đức Chúa Trời vì không có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời.

Đấng làm ứng nghiệm tất thảy mọi lời tiên tri này chính là Đấng An Xang Hồng.
Rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh đang cho biết sự thật rằng Đấng An Xang Hồng là Đấng Christ Tái Lâm, thì sao có thể không tin được đây? Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin rằng Đấng Christ Tái Lâm
Đấng An Xang Hồng đến theo ban Mênchixêđéc là Đấng Cứu Chúa, mà không có một chút nghi ngờ nào. Bởi lời của Đức Chúa Trời, tức là Kinh Thánh, đã làm chứng về Ngài.

Êsai 25:6-9 “Đức Giêhôva vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc, tại trên núi nầy, một tiệc yến đồ béo, một diên rượu ngon, đồ béo có tuỷ, rượu ngon lọc sạch… Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời… Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta.”

Trước khi ngày phán xét đến, chúng ta phải tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Tái Lâm Đấng An Xang Hồng, Đấng làm ứng nghiệm lời tiên tri về Mênchixêđéc. Đấng An Xang Hồng đã chúc phước sự sống đời đời cho chúng ta bởi bánh và rượu nho Lễ Vượt Qua. Cho nên, Đấng An Xang Hồng là Đấng Cứu Chúa của chúng ta.

Dù ai đó có làm phép lạ và tỏ ra quyền năng lớn lao đến thế nào chăng nữa, nhưng lại không đến theo ban của Mênchixêđéc, thì người ấy không thể trở thành Đấng Christ Tái Lâm. Ngược lại, dù đến trong hình dáng tầm thường và nhiều vết đến thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu Đấng ấy đến theo ban của Mênchixêđéc, thì chúng ta phải tin và tiếp nhận Đấng ấy là Đấng Christ Tái Lâm.

Bởi vì Đấng ấy chính là Đức Chúa Trời cứu rỗi linh hồn của chúng ta.