한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

3 Kỳ 7 Lễ Trọng Thể

Lễ Lều Tạm là lễ trọng thể cuối cùng của Lễ Mùa Màng, là lễ trọng thể cuối cùng của mỗi năm, được giữ gìn từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 thánh lịch (Lêvi Ký 23:34-36).

Lễ Lều Tạm không chỉ là lễ trọng thể được giữ vào riêng thời đại Cựu Ước, mà còn là lễ trọng thể mà Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm đã giữ, và các thánh đồ cũng đã giữ theo lời dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus. Vào thời đại cuối cùng này cũng vậy, Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nơi học lời dạy dỗ của Đấng Christ Tái Lâm Đấng An Xang Hồng, cũng đang giữ Lễ Lều Tạm, là lễ trọng thể cuối cùng của một năm. Đấng An Xang Hồng đã đến thế gian theo lời tiên tri Kinh Thánh và dựng lại Siôn đã bị đổ nát, và hồi phục tất thảy mọi lễ trọng thể.


Khởi Nguyên của Lễ Lều Tạm

Từ ngày nhận lấy Mười Điều Răn thứ hai và từ núi trở xuống, Môise truyền cho cả dân sự về các lời giao ước của Đức Chúa Trời và nói cho mọi chi tiết để dựng nên đền tạm (Xuất Êdíptô Ký 34:27-35); rồi, trong vòng 7 ngày kể từ ngày 15 tháng đó, những người có lòng thành dâng lên lễ vật, thì đem các lễ vật: nào là vàng hay bạc, nào vải gai mịn hay gỗ v.v…, để dựng nên đền tạm đến đỗi dư dật (Xuất Êdíptô Ký 35:4-29, 36:5-7). Đức Chúa Trời chỉ định 7 ngày ấy được lập ra một lễ trọng thể - Lễ Lều Tạm, để khiến cho dân sự kỷ niệm đời đời việc dâng lễ vật để dựng nên đền tạm ấy. Lễ Lều Tạm này cũng được gọi là Lễ Nhà Tạm nữa.


Nghi Thức của Lễ Lều Tạm

Mỗi khi người dân Ysơraên giữ Lễ Lều Tạm, họ dựng lên trại; lấy những nhánh tầu lá kè, những nhánh cây sim và nhánh dương liễu làm nhà lều, hay lấy những nhánh ấy trải trên sân đền thánh của Đức Chúa Trời, hay lợp trên nóc nhà nữa. Và trong bảy ngày họ ở lại tại nhà lều đó mừng rỡ và vui vẻ mà giữ Lễ Lều Tạm rất thánh, và giúp đỡ lẫn nhau (Nêhêmi 8:9-18, Lêvi Ký 23:39-43, Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:11-15, Xachari 14:15-18).


Sự Ứng Nghiệm của Tiên Tri về Lễ Lều Tạm

Trong Kinh Thánh, loài người được ví dụ hay biểu tượng bởi cây (Giêrêmi 5:14), các thánh đồ được ví dụ hay biểu tượng bởi vật tư đền thánh (Khải Huyền 3:12). Vậy, những lịch sử ngày xưa, tức là: nghi thức lễ lều tạm mà dân Ysơraên làm nhà lều (bằng những nhánh cây hay cỏ) và ở lại trong đó 7 ngày vui mừng; hay bởi Môise mà thu nhóm những lễ vật để dựng nên đền tạm trong 7 ngày và dựng nên đền thánh hoàn thành, đều là tiên tri về sự nghiệp Tin Lành trên đất này mà sẽ được hoàn thành bởi sự nhóm hiệp thánh của 14 vạn 4 ngàn thánh đồ mà được biểu tượng bằng cây cỏ, hay lễ vật để dựng nên đền thánh. Ngày nay thì chúng ta mở đại hội truyền đạo trong những ngày lễ trọng thể này, và đặt nền tảng Sự Giáng Lâm của Đức Chúa Jêsus bằng cách nhóm hiệp lại các thánh đồ - là vật tư đền thánh giống như ngày xưa người dân Ysơraên dâng lên lễ vật đền tạm.


Lời Hứa về Lễ Lều Tạm

Lễ Lều Tạm là ngày vui mừng được nhận lấy Thánh Linh - năng lực của Đức Chúa Trời, để nhóm lại 14 vạn 4 ngàn thánh đồ là vật tư đền thánh Giêrusalem trên trời. Tiên tri Xachari nói trước về sự thật này như sau:

Xachari 14:16-19 “Xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Giêrusalem, sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lạy trước mặt Vua, là Đức Giêhôva vạn quân, và giữ lễ lều tạm. Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Giêrusalem đặng thờ lạy trước mặt Vua, là Đức Giêhôva vạn quân, thì sẽ không có mưa trên chúng nó. Nếu họ hàng Êdíptô không lên và không đến đó, thì mưa cũng không xuống trên chúng nó; và chúng nó sẽ bị ôn dịch nầy, là ôn dịch mà Đức Giêhôva đã dùng phạt các nước không lên giữ lễ lều tạm. Ấy hình phạt của Êdíptô và hình phạt của các nước chẳng lên giữ lễ lều tạm sẽ là như vậy.”

Trong câu trên, được tiên tri rõ ràng rằng đối với kẻ không giữ Lễ Lều Tạm thì Đức Chúa Trời sẽ không ban mưa (Thánh Linh) xuống; và đối với kẻ không giữ Lễ Lều Tạm thì Ngài cũng sẽ giáng tai vạ và các hình phạt nữa. Dầu vậy, ngày nay có những kẻ không bao giờ giữ Lễ Lều Tạm nhưng lại nói rằng: “Chúng tôi đã nhận được Thánh Linh”, “Chúng tôi đã nhận được sự phước lành của Đức Chúa Trời”. Chúng ta phải biết rõ ràng rằng những kẻ ấy nói dối hư vô, và lời của chúng là sự lừa gạt của quỉ Satan. Đức Chúa Trời đã hứa sẽ ban Thánh Linh cho những người giữ Lễ Lều Tạm, và Đức Chúa Jêsus cũng làm điều này rõ ràng rồi.

Giăng 7:37-39 “Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ (Lễ Lều Tạm), Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy…”

Tiên tri Xachari nói rằng kẻ nào không giữ Lễ Lều Tạm sẽ không được ban mưa xuống; Đức Chúa Jêsus thì giữ Lễ Lều Tạm mà phán rằng: Hãy nhận lấy Thánh Linh.

Khi so sánh hai câu trên, “mưa” được ban cho vào Lễ Lều Tạm chính là “Thánh Linh” mà Đức Chúa Trời ban cho vào Lễ Lều Tạm. Vậy, Thánh Linh là ân huệ và là ý định của Đức Chúa Trời mà để dành cho những người giữ Lễ Ngũ Tuần, Lễ Lều Tạm.

Thế mà có những kẻ không giữ Lễ Lều Tạm lại nói mình đã nhận Thánh Linh, thì ấy là việc của thần nào? Là việc của Thánh Linh hay là việc của quỉ dữ? Ấy rõ ràng là việc của quỉ dữ. Đức Chúa Trời không bao giờ phán một lời nào hư vô. Ngài đã hứa sẽ ban Thánh Linh cho những người giữ Lễ Lều Tạm, thì làm sao Ngài lại ban Thánh Linh cho những kẻ không giữ Lễ Lều Tạm được?

Ngày xưa, người Pharisi biết trước rằng Đấng Mêsi đến, nhưng khi Ngài đã đến rồi thì họ lại không nhận lãnh Ngài được. Cũng như vậy, nhiều nhà Kinh Thánh học tuy biết Thánh Linh Mưa Cuối Mùa nhưng không hiểu ra được lẽ thật mà nhờ đó nhận lấy Thánh Linh (Giêrêmi 8:7, 3:3).