한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

3 Kỳ 7 Lễ Trọng Thể

Lễ Kèn Thổi là ngày bắt đầu vụ thu hoạch của mùa thu; vào ngày này - ngày 1 tháng 7 thánh lịch, dân Ysơraên giữ gìn một lễ nhóm hiệp thánh bằng việc kèn thổi để nhắc nhở và chuẩn bị (Đại) Lễ Chuộc Tội (Lêvi Ký 23:24).

Hằng năm, Hội Thánh của Đức Chúa Trời giữ Lễ Kèn Thổi vào mùa thu, vâng theo lời dạy dỗ của Đấng An Xang Hồng, và mạnh mẽ thổi kèn Tin Lành, dạn dĩ rao truyền về Đấng Christ Tái Lâm Đấng An Xang Hồng và các kỳ lễ trọng thể của Đức Chúa Trời.


Khởi Nguyên của Lễ Kèn Thổi

Đức Chúa Trời phán mạng lệnh: Mỗi năm người dân phải kỷ niệm (Đại) Lễ Chuộc Tội - là ngày Môise nhận lấy hai bảng đá Mười Điều Răn thứ hai và từ núi Sinai trở xuống, để khiến cho người dân không quên, phải nhận tội lỗi mình một cách thắm thiết mà hối cải trọn vẹn. Người dân phải ép tâm hồn mình trong 10 ngày để hối cải tội lỗi của suốt một năm, tránh xa những điều không thánh sạch; chuẩn bị (Đại) Lễ Chuộc Tội bởi tâm hồn và lẽ thật cùng thổi kèn từ 10 ngày trước của Đại Lễ Chuộc Tội.


Nghi Thức của Lễ Kèn Thổi

Thổi kèn mà kỷ niệm lễ này cùng dâng của lễ dùng lửa lên Đức Chúa Trời nữa.

Lêvi Ký 23:23-25 “Đức Giêhôva lại phán cùng Môise rằng: hãy truyền cho dân Ysơraên rằng: Ngày mồng một tháng bảy, sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy. Chớ làm một công việc xác thịt nào; phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Ðức Giêhôva. ”


Tiên Tri và Ứng Nghiệm của Lễ Kèn Thổi

Mọi việc trong Cựu Ước đều là mô hình và hình bóng; lễ này cũng là hình bóng của việc thật xảy ra sau này - là phong trào Sự Giáng Lâm của Đức Chúa Jêsus Lần Thứ Hai (Tái Lâm), được ứng nghiệm trong vòng 10 năm, từ năm 1834 đến 1844, bởi người dẫn đầu là William Miller. Từ ngày Lễ Kèn Thổi đến ngày Đại Lễ Chuộc Tội là 10 ngày, một ngày trong tiên tri là một năm (Êxêchiên 4:6) nên 10 ngày sẽ được tính là 10 năm; để chuẩn bị Đại Lễ Chuộc Tội vào ngày 22 tháng 10 năm 1844, tức ngày 10 tháng 7 thánh lịch, là ngày Đức Chúa Jêsus đi vào nơi rất thánh trên trời lần thứ hai, phong trào này được xảy ra trong vòng 10 năm và làm cho lời tiên tri của Lễ Kèn Thổi được ứng nghiệm. Vậy, bảy lễ trọng thể của ba kỳ đều được ứng nghiệm tiên tri của nó.

Giống như trong Lễ Kèn Thổi này người dân phải thổi kèn vang dội, phong trào Đức Chúa Jêsus Tái Lâm dấy lên, và tiếng kêu la truyền đạo phong trào này vang dội lớn lao như tiếng thổi kèn. Kể từ ngày 1 tháng 7 thánh lịch năm 1844, tức là những ngày trước kỳ hạn đã định sắp trọn, các thánh đồ đều đồng lòng cầu nguyện mạnh mẽ và thắm thiết hơn, nên Đức Chúa Jêsus nhận lời cầu nguyện ấy mà đi vào nơi rất thánh trên trời vào ngày 22 tháng 10 năm 1844 - tức là ngày 10 tháng 7 thánh lịch là ngày Đại Lễ Chuộc Tội.

Đương thời ấy, đã có phong trào Tái Lâm bởi William Miller dẫn đầu; ấy cũng là việc ý định Đức Chúa Trời được thực hiện. Nếu chúng ta không hiểu ý định của Đức Chúa Trời và không làm việc theo ý ấy tuy phải biết đến, thì Ngài làm cho trọn ý định của Ngài một cách kỳ diệu. Đã được chép rằng:

Luca 19:37-40 “Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên.”

Cho nên, dù họ không biết ý định của Đức Chúa Trời mà làm, nhưng thật ra phong trào Tái Lâm ấy là sự ứng nghiệm của Lễ Kèn Thổi (Lễ Kèn). Vậy, nếu chúng ta đều đồng lòng mà giữ gìn Lễ Kèn Thổi, và từ ngày này cho đến ngày Đại Lễ Chuộc Tội - trong 10 ngày dâng lên cầu nguyện thắm thiết, thì lời cầu nguyện của chúng ta cũng được bay đến trước mặt Đức Chúa Trời cùng với khói hương của Đức Chúa Jêsus khi Ngài dâng hương (Khải Huyền 8:3-4), và Đức Chúa Trời sẽ đáp lời về lời cầu nguyện và ban ân huệ quý báu cho chúng ta.